Medzinárodný obchod

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- pochopenie genézy a podstaty kľúčových teoretických východísk medzinárodného obchodu,
- základná terminológia a súvislosti medzi pojmami z oblasti zahraničného obchodu, medzinárodného obchodu a medzinárodného podnikania,
- teritoriálna a komoditná (sektorová) štruktúra medzinárodného obchodu,
- definícia a trendy vývoja v oblasti priamych zahraničných investícií, medzinárodnej ekonomickej integrácie, zahraničnoobchodnej politiky, platobných nástrojoch v medzinárodnom obchode a špecifikách medzinárodnej prepravy,
- aktuálny stav, štruktúra a problematické aspekty zahraničného obchodu SR.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- identifikovanie verejne dostupných databáz medzinárodného obchodu a priamych zahraničných investícií,
- orientovať sa v základných orgánoch inštitúcií pôsobiacich v medzinárodnom obchode,
- orientácia v možných prekážkach dovozu a formách podpory vývozu slovenského podnikateľa.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- orientácia v základných databázach štatistík medzinárodného obchodu (Eurostat, UNCTAD, WTO a i.), ako aj základných analytických materiáloch v danej oblasti,
- spôsobilosť samostatne pomenovať a navrhnúť vhodnú metódu vstupu firiem na zahraničný trh v závislosti od lokalizácie výroby a kapitálovej náročnosti,
- definovanie možných bariér pre vstup na zahraničný trh a možností pre podporu exportérov,
- komunikácia a prezentácia vlastnej tematickej štúdie z oblasti medzinárodného obchodu.

Stručná osnova predmetu

Teoretický úvod a vysvetlenie medzinárodného obchodu, motivácia firiem pre podnikanie v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Teritoriálna štruktúra a aktuálne trendy vo vývoji medzinárodného obchodu. Obchod vytvárajúci a odvracajúci účinok integrácie. Vplyv importných reštrikcií a proexportnej politiky na konkurencieschopnosť firmy v medzinárodnom podnikaní. Priame zahraničné investície, transnacionálne korporácie a ich efekt na medzinárodný obchod. Formy prieniku na zahraničné trhy z pohľadu podnikateľa. Platobné nástroje, medzinárodná preprava. Konkurencieschopnosť slovenských firiem v medzinárodnom obchode a nástroje na podporu exportu pre slovenského podnikateľa.

Odporúčaná literatúra

1. ZÁBOJNÍK, Stanislav – ČIDEROVÁ, Denisa. Medzinárodný obchod - repetitórium. Žilina: EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2020. 181 s. ISBN 978-80-554-1722-6.
2. HILL, Ch. International Business. Competing in the Global Marketplace. McGraw-Hill Education Ltd., 2020. ISBN 978-12-602-6258-2.
3. STEINHAUSER, Dušan – BOROS, Kamil. Kam tečú slovenské exporty, pán Newton? Inštitút hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva SR, 2022.
4. STEINHAUSER, Dušan – KITTOVÁ, Zuzana –KHÚLOVÁ, Lucia. Relationship Between CO2 Emissions and Trade: The Case of the EU. Intereconomics, 2024. 59(1): 41-47 DOI: 10.2478/ie-2024-0009. ISSN 1613-964X.
5. STEINHAUSER, Dušan. Where Does Value-Added Flow in Gross Exports, Mr. Newton? Global Supply Chains and New Regionalization's Effects in the Asia-Pacific. Journal of Economic Integration. Seoul: Center for Economic Integration, 2023, 38(3), 335-359. ISSN 1225-651X.
6. ZÁBOJNÍK, Stanislav –ČIDEROVÁ, Denisa – KRAJČÍK, Daniel. Competitiveness in International Business: Challenges for the EU Economies. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 272 s. ISBN 978-80-7676-006-6.
7. ZÁBOJNÍK, Stanislav – STEINHAUSER, Dušan – PEŠTOVÁ, Viktória. EU Decarbonisation: Do EU Electricity Costs Harm Export Competitiveness? Amfiteatru economic. Bucharest: Editura ASE, 2023. 25(63), 522-540. ISSN 1582-9146.

Sylabus predmetu

1. Globalizácia medzinárodného podnikania. Medzinárodný obchod – teoretické východiská. 2. Motivácia a možnosti vstupu firiem na zahraničné trhy. 3. Medzinárodný obchod – teritoriálna a komoditná štruktúra, aktuálne trendy vývoja. 4. Inštitucionálny rámec pre medzinárodný obchod (GATT, WTO). Regulácia zahraničného obchodu na úrovni štátu a firmy. 5. Zahraničnoobchodná politika. Definícia, typy, historický vývoj. 6. Zahraničnoobchodná politika. Nástroje a vplyv na ich vplyv na cenovú konkurencieschopnosť importéra/exportéra. TARIC. 7. Regionálna ekonomická integrácia. Teoretické vymedzenie, formy a účinky. 8. Platobné nástroje v medzinárodnom obchode z pohľadu podnikateľa. 9. Špecifiká medzinárodnej prepravy a logistiky. 10. Medzinárodné obchodné operácie. Možnosti vstupu na zahraničné trhy z pohľadu podnikateľa. 11. Zahraničný obchod SR, exportná konkurencieschopnosť slovenských exportérov. Stav, špecifiká a úloha proexportnej politiky. 12. Inštitucionálna podpora exportu v SR. Participácia slovenských firiem v globálnych hodnotových reťazcoch a miesto zahraničného obchodu vo vedomostnej ekonomike. 13. Simulácia dovozného a vývozného obchodného prípadu pre firmu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % aktívna účasť v rámci seminárov
30 % semestrálna práca a jej prezentácia
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 6 kreditov x 26 h = 156 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti:
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre a seminárna práca: 65 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 65 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2024

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2024