Úvod do vizualizácie dát

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti – Absolventi predmetu sa naučia upravovať údaje do podoby vhodnej pre exploratívnu analýzu. Spoznajú základné techniky grafickej reprezentácie údajov a naučia sa používať princípy grafickej prezentácie údajov. Zároveň sa spoznajú najčastejšie chyby spojené s vizuálnou prezentáciou dát.
Zručnosti - Absolvovaním predmetu si študent zlepší analytické a prezentačné schopnosti prostredníctvom vizualizácie údajov.
Kompetencie – Absolventi predmetu budú schopní vedieť spracovať údaje do vhodnej pre analýzu a identifikovať vhodnú techniku vizualizácie na presvedčivé prezentovanie trendov, štruktúry resp. extrémnych hodnôt v údajoch verejnosti. Tieto kompetencie budú slúžiť na lepšie rozhodovanie sa na úrovni firiem ale aj vo verejných úradoch.

Stručná osnova predmetu

Predmet je zameraný na praktické zručnosti v oblasti analýzy údajov prostredníctvom ich vizualizácie a efektívnej komunikácie výsledkov verejnosti. Predmet je organizovaný v troch častiach. V prvej časti sa študenti naučia upravovať údaje do podoby vhodnej pre analýzu (napr. usporiadanie údajov, čistenie údajov, pivotovanie údajov). V druhej časti sa naučia princípy a získajú praktické zručnosti vizualizácie distribúcie údajov (distribúcia údajov prostredníctvom histogramu, box plot grafu, mapy) a vzťahov medzi údajmi (napr. scatter plot, scatter plot matrix, bubble chart, paralel coordinate plot). Všetky zručnosti budú vysvetlené na praktických príkladoch v špecializovanom softvéri. V poslednej časti študenti sa študenti naučia princípy grafickej prezentácie a ako sa vyhnúť najčastejším chybám.
1. Príprava údajov pre vizualizáciu. Dátové formáty. Typy údajov
2. Zoznámenie sa s prostredím Geoda. Exploratívna dátová analýza
3. Transformácie údajov v Geoda
4. Techniky vizualizácie distribúcie údajov (histogram, boxplot)
5. Techniky vizualizácie distribúcie údajov (mapa, kartogram)
6. Techniky vizualizácie vzťahov medzi údajmi (scatterplot, scatterplot matrix)
7. Techniky vizualizácie vzťahov medzi údajmi (buble chart, conditional plot, paralel coordinate plot)
8. Techniky vizualizácie časových radov (averages chart)
9. Najčastejšie chyby vo vizualizácii
10. Interaktívne vizualizácie vo Flourish
11. Prezentácia študentských projektov
12. Prezentácia študentských projektov

Odporúčaná literatúra

1. Kirk, A. (2016). Data Visualisation. A Handbook for Data Driven Design. Sage, Los Angeles. ISBN 978-1-4739-1213-7
2. Anselin, L. et al. (2020). GeoDa Workbook. University of Chicago. Dostupná on line https://geodacenter.github.io/documentation.html

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % kvalita spracovania priebežných zadaní
60 % kvalita záverečného projektu

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta 78 hodín (účasť na cvičeniach 22 h, spracovanie priebežných zadaní 13 h, spracovanie záverečného projektu 43 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022