Základy ekonómie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Študenti nadobudnú základné vedomosti z oblasti ekonomickej teórie. Získajú vedomosti o správaní sa trhových mikroekonomických subjektov, poznatky o základných makroekonomických veličinách a väzbách, ktoré medzi nimi existujú.
Kompetencie:
Študenti nadobudnú kompetencie v oblasti analýzy fungovania trhu a správania sa ekonomických subjektov na trhu, ako aj v oblasti determinantov vývoja makroekonomických ukazovateľov a pochopenia základných väzieb medzi nimi.
Zručnosti:
Predmet rozvíja aj analytické a prezentačné zručnosti študentov, ako aj ich schopnosť pracovať v tíme.

Stručná osnova predmetu

Predmet a metodológia ekonómie. Ekonomické zákony, typy hospodárstiev. Triáda ekonomických problémov. Trh a trhový mechanizmus, dopyt, ponuka, rovnovážna cena. Elasticita dopytu a ponuky. Správanie sa spotrebiteľa na dokonale konkurenčnom trhu . Rozhodovanie sa firiem na konkurenčnom trhu a v podmienkach jednotlivých foriem nedokonalej konkurencie. Trh výrobných faktorov. Rozdeľovanie dôchodkov, príjmové a dôchodkové nerovnosti na národnej i globálnej úrovni. Meranie výkonnosti ekonomiky, agregátny dopyt a agregátna ponuka. Makroekonomická rovnováha. Spotreba, úspory a investície. Ekonomický rast a ekonomický cyklus. Peňažný sektor ekonomiky, cenová stabilita a monetárna politika. Štátny rozpočet, verejný dlh a fiškálna politika. Základné otázky makroekonómie otvorenej ekonomiky.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. LISÝ, J. a kolektív: Ekonómia. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
2. ROZBORILOVÁ, D. a kolektív: Ekonómia praktikum. Ekonomická teória 1. Druhé vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018.
3. ROZBORILOVÁ, D. a kolektív: Ekonómia praktikum. Ekonomická teória 2. Druhé vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018.
Doplňujúca literatúra:
1. PARKIN, M.: Economics, 12th edition. Harlow: Pearson Education, 2016.
2. MANKIW, G.M.: Principles of Economics, 8th edition. Boston: Cengage Learning, 2017.
3. LEVITT, D. S. – DUBNER, S. J.: Freakonomics (Skrytá stránka všetkého). Bratislava: Premedia, 2014.
4. LEVITT, D. S. – DUBNER, S. J.: SuperFreakonomics, Bratislava: Premedia, 2015.
5. THALER, R. – SUNSTEIN, C. R.: Nudge (Šťouch). Zlín: Kniha Zlín, 2010.
6. WHEELAN, CH.: Odhalená ekonómia: O suchopárnej vede trocha inak. Bratislava: Kaligram, 2012.
7. ACEMOGLU, D. – ROBINSON, J.: Proč státy selhávají (Kořeny moci, prosperity a chudoby). Praha: Argo, Dokořán, 2015.
8. Econ Talk, dostupné na: econtalk.org
9. Financial Times, dostupné na: ft.org
10. Freakonomics, dostupné na: freakonomics.org
11. Marginal revolution university, dostupné na: mru.org

Sylabus predmetu

Témy prednášok/seminárov 1. TÝŽDEŇ Úvod do štúdia ekonómie. Vymedzenie predmetu ekonómie. Dve roviny skúmania ekonómie (mikro a makroekonómia). Dva prístupy v ekonómii (pozitívna a normatívna ekonómia). Metodológia ekonómie. Základné ekonomické zákony . Základné otázky organizácie ekonomiky a špecifickosť ich riešenia v rôznych ekonomických systémoch. Hranica produkčných možností a jej význam v ekonomickej teórii. 2. TÝŽDEŇ Trh a trhový mechanizmus. Dopyt, ponuka a rovnovážna cena. Trhový mechanizmus a jeho fungovanie. Nedokonalosti trhového mechanizmu, externality a verejné statky. Dopyt a krivka dopytu, zákon klesajúceho dopytu. Faktory ovplyvňujúce veľkosť dopytu a posun krivky dopytu. Ponuka a krivka ponuky, zákon rastúcej ponuky. Faktory ovplyvňujúce veľkosť ponuky a posun krivky ponuky. Individuálny, trhový a agregátny dopyt. Individuálna, trhová a agregátna ponuka. Trhová rovnováha, rovnovážna cena a rovnovážne množstvo. 3. TÝŽDEŇ Elasticita dopytu a ponuky. Cenová elasticita dopytu – výpočet a faktory ovplyvňujúce cenovú elasticitu dopytu. Cenová elasticita dopytu a celkový príjem. Priama a krížová elasticita dopytu. Cenová elasticita ponuky – výpočet a faktory ovplyvňujúce cenovú elasticitu ponuky. Význam sledovania elasticity pre rozhodovanie firiem. 4. TÝŽDEŇ Rovnováha spotrebiteľa. Neoklasická ekonomická teória. Kardinalistická a ordinalistická verzia užitočnosti. Rovnováha spotrebiteľa v zmysle kardinalistickej verzie užitočnosti. Indiferenčná analýza a rovnováha spotrebiteľa v zmysle ordinalistickej verzie užitočnosti. Dopad zmeny ceny statkov a zmeny dôchodku spotrebiteľa na jeho rovnováhu. 5. TÝŽDEŇ Náklady, príjmy a zisk firmy. Správanie sa firmy na konkurenčnom trhu. Firma a jej základný cieľ. Náklady firmy, členenie nákladov firmy z časového hľadiska. Celkové, priemerné a hraničné náklady. Príjmy firmy. Vymedzenie základných čŕt dokonalej konkurencie. Funkcia individuálneho dopytu po produkcii firmy. Rovnováha firmy na konkurenčnom trhu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. 6. TÝŽDEŇ Nedokonale konkurenčné trhové štruktúry, monopol, oligopol, monopolistická konkurencia. Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a jej jednotlivé formy. Monopol, typy monopolu. Rovnováha monopolu. Cenová diskriminácia. Neefektívnosť monopolu. Oligopol, podstata a formy. Modely rovnováhy firmy v podmienkach oligopolu. Charakteristické črty monopolistickej konkurencie. Rovnováha firmy v podmienkach monopolistickej konkurencie z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. 7. TÝŽDEŇ Trh výrobných faktorov. Rozdeľovanie dôchodkov. Dopyt po výrobných faktoroch ako odvodený dopyt. Teória hraničnej produktivity a rozhodovanie firmy o optimálnom množstve inputov. Čiastkové trhy výrobných faktorov. Trh práce - ponuka a dopyt na trhu práce. Substitučný a dôchodkový efekt zmeny miezd. Nedokonalosti na trhu práce. Trh pôdy - ponuka a dopyt na trhu pôdy, rovnováha na trhu pôdy. Trh kapitálu - dopyt a ponuka na trhu kapitálu. Rovnováha na trhu kapitálu. Rozdeľovanie dôchodkov, meranie dôchodkovej nerovnosti, analýza jej príčin.. 8. TÝŽDEŇ Meranie výkonnosti ekonomiky. Základný makroekonomický model AD a AS. Meranie ekonomickej aktivity – HDP, metódy výpočtu HDP, nominálny a reálny HDP. ČDP, HNP, ČNP, ND. Alternatívne spôsoby merania výkonnosti ekonomiky. Vymedzenie pojmov agregátny dopyt a agregátna ponuka, faktory ovplyvňujúce veľkosť AD a AS, alternatívne prístupy k AS. Model AD-AS ako základný model makroekonomickej rovnováhy. 9. TÝŽDEŇ Spotreba, úspory a investície. Spotreba ako najväčšia zložka agregátneho dopytu. Zmeny v spotrebe a ich vplyv na AD. Spotrebná funkcia, priemerný a hraničný sklon k spotrebe. Úspory a funkcia úspor. Priemerný a hraničný sklon k úsporám. Výdavková rovnováha v podmienkach uzatvorenej ekonomiky. Investičný multiplikátor a akcelerátor. 10. TÝŽDEŇ Ekonomický rast a ekonomický cyklus. Ekonomický rast, jeho meranie. Zdroje ekonomického rastu. Problémy ekonomického rastu v rozvinutých a menej rozvinutých krajinách. Ekonomický cyklus – jeho priebeh, základné a ohraničujúce fázy. Vplyv ekonomického cyklu na zmeny základných makroekonomických veličín. Cyklus vyvolaný šokmi na strane AD, šokmi na strane AS a jeho ilustrácia v AD-AS modeli. Okunov zákon. 11. TÝŽDEŇ Peniaze, inflácia, nezamestnanosť. Podstata a funkcie peňazí. Ponuka peňazí a peňažné agregáty. Dopyt po peniazoch a základné teórie dopytu po peniazoch, teória preferencie likvidity a kvantitatívna teória peňazí. Tvorba bankových peňazí a multiplikátor ponuky peňazí. Inflácia a jej meranie.. Dopytom ťahaná a nákladmi tlačená inflácia. Náklady inflácie. Deflácia a jej vplyv na ekonomiku. Nezamestnanosť a meranie nezamestnanosti. Formy nezamestnanosti. Prirodzená miera nezamestnanosti. Pôvodná Phillipsova krivka a jej modifikácie. 12. TÝŽDEŇ Fiškálna politika. Monetárna politika. Fiškálna politika. Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Deficit štátneho rozpočtu a štátny dlh. Ciele a nástroje fiškálnej politiky. Stabilizačná fiškálna politika, zámerná fiškálna politika a diskrétne opatrenia fiškálnej politiky. Dopady fiškálnej politiky na stranu AD a na stranu AS. Monetárna politika, ciele a nástroje monetárnej politiky. Typy monetárnej politiky. Transmisný mechanizmus monetárnej politiky. Krátkodobé a dlhodobé vplyvy monetárnej politiky v AD-AS modeli. 13. TÝŽDEŇ Medzinárodný obchod, medzinárodné menové vzťahy. Podstata a príčiny existencie medzinárodného obchodu. Teórie medzinárodného obchodu, teória absolútnych a komparatívnych nákladov. Nástroje zahranično-obchodnej politiky - clá a kvóty a ich dopady na efektívnosť alokácie zdrojov. Medzinárodný pohyb kapitálu a jeho formy. Platobná bilancia a jej štruktúra. Menový kurz a jeho formovanie na devízovom trhu. Systémy menových kurzov. Medzinárodné menové systémy.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Semináre 40 %, z toho:
Aktivita na seminároch 15 %
Vypracovanie a prezentácia prípadovej štúdie
v tíme 10 %
Priebežné písomné previerky 15 %
Záverečná písomná skúška. 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín. Z toho:
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie prípadovej štúdie formou tímovej spolupráce: 18 hodín
Príprava na písomné previerky z kvantitatívnych a grafických úloh: 21 hodín
Príprava na skúšku: 52 hodín

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.01.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.01.2022