Daňovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania študijného programu:
• Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti ucelený pohľad na využívanie daní ako významného nástroja hospodárskej politiky štátu.
• Študenti budú vedieť využívať základné postupy výpočtu daňovej povinnosti fyzických ako aj právnických osôb.
• Študenti porozumejú základným poznatkom a súvislostiam nielen v oblasti ekonómie so zameraním na financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, ale aj hospodárskej, sociálnej a regionálnej politiky, verejných a podnikových financií a daňovej teórie a politiky.
• Študenti budú mať schopnosť spracovávať empirické analýzy a prognózy s využitím matematicko-štatistického aparátu a metodologických postupov.
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude vedieť:
Vedomosti :
a/ pochopiť, že proces vymeriavania a vyberania daní sa riadi určitými pravidlami – daňovými zásadami, resp. princípmi,
b/ pochopiť, že prijímanie opatrení v oblasti daní je úzko prepojené s uplatňovanou hospodárskou politikou štátu,
c/ porozumieť základným postupom zdaňovania príjmov fyzických osôb, úprave základu dane a konečnej daňovej povinnosti fyzických osôb,
d/ posúdiť daňový aspekt uznateľnosti/neuznateľnosti výdavku (nákladu) v súvislosti s určením základu dane fyzickej, resp. právnickej osoby,
e/ aplikovať základné mechanizmy určenia daňovej povinnosti majetkových daní ako aj dane z motorových vozidiel.
f/ pochopiť a aplikovať mechanizmus DPH v daňovej praxi - v tuzemsku, v EÚ ako aj
v styku s tretími štátmi,
g/ používať odborný pojmový aparát a zvládnuť základné daňové zručnosti,
h/ porozumieť základným princípom a postupom zdaňovania tovarov podliehajúcich spotrebným daniam,
ch/získať a pochopiť podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k fungovaniu národného hospodárstva, verejných a podnikateľských financií, daní, bankového a poistného sektora.
Kompetencie:
a/ správne využívať špecifické odborné výrazy používané v oblasti daňovej teórie a politiky,
b/ zvládnuť všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti daní tak, aby študentom vytvorili predpoklad nadobudnutia ďalších kognitívnych a individuálnych znalosti,
c/ vytvoriť teoretický a aplikačný základ rozširovania vedomostí v oblasti všetkých daní študentom na 2. stupni štúdia, bude realizovaný špecializovanými predmetmi vyučovanými na špecializácií Daňovníctvo,
d/ schopnosť kritického pohľadu na realizované postupy a ďalej rozvíjať profesionálne stránky svojho spoločenského a pracovného života,
e/ schopnosť osvojovania si kultúry myslenia a poznávania, ako aj pracovať v rôznorodých skupinách odborných tímov.
Zručnosti:
a/ vypočítať a interpretovať výšku daňového zaťaženia subjektov na národnej a medzinárodnej úrovni,
b/ vyčísliť čiastkové základy dane z príjmov fyzických osôb, upraviť spoločný základ dane FO ,
c/ vypočítať a upraviť konečnú daňovú povinnosť FO,
d/ oboznámiť sa so štruktúrou a obsahom daňového priznania fyzickej osoby,
e/ objasniť systém určenia a úpravy základu dane právnickej osoby,
f/ vypočítať základ dane a daň pri majetkových daniach, oboznámiť sa s obsahom a štruktúrou daňového priznania k dani z nehnuteľností,
g/ porozumieť princípu zdaňovania motorových vozidiel,
h/ vysvetliť princíp fungovania a výpočtu DPH v tuzemsku, EÚ, v tretích štátoch,
ch/ realizovať základné výpočty týkajúce sa spotrebných daní,
i/ špecifikovať a navrhovať opatrenia týkajúce sa zmeny politík subjektov riadenia, pracovať so štandardnými nástrojmi hospodárskej a finančnej politiky používanými pri rozhodovaní subjektov verejného a súkromného sektora,
j/ udržať kontakt s posledným vývojom podľa zamerania študijného programu a plynule pokračovať v štúdiu na 2. stupni štúdia.

Stručná osnova predmetu

Prednášky
1.Objasniť ciele daňovej politiky štátu a problematiku optimalizácie daní. Vysvetliť
daňové zásady a daňové princípy.
2. Vypočítať daňové zaťaženie subjektov.
3. Charakterizovať daň, kritériá členenia a prerozdeľovania daní, kategorizovať platnú
daňovú sústavu SR.
4. Vysvetliť a aplikovať na podmienky praxe základné a vedľajšie znaky daní.
5. Charakterizovať daň z príjmov fyzickej osoby, kategorizovať príjmy FO do skupín podľa druhu príjmov, vyčísliť spoločný základ dane.
6. Upraviť spoločný základ dane o nezdaniteľné časti základu dane, vypočítať daňovú povinnosť a upraviť vypočítanú daň o daňové bonusy.
7. Objasniť princípy zdaňovania príjmov právnickej osoby, úprava základu dane o pripočítateľné a odpočítateľné položky, výpočet dane z príjmov PO.
8. Posúdiť a analyzovať daňovú uznateľnosť výdavkov (nákladov) subjektov.
9. Definovať, kategorizovať a aplikovať problematiku miestnych daní.
10. Vysvetliť a interpretovať postavenie dane z pridanej hodnoty v národnom ako aj v
medzinárodnom meradle.
11. Vysvetliť princípy uplatňovania DPH na vnútornom trhu, v styku s členskými štátmi EÚ ako aj s tretími štátmi.
12. Objasniť mechanizmus pôsobenia DPH v tuzemsku.
13. Načrtnúť postavenie a systém výpočtu spotrebných daní v daňovej sústave SR.
Aktívna forma výučby:
1. Úvod – organizačné pokyny.
2. Základná terminológia, všeobecné informácie o daňovej sústave SR, funkcie a náležitosti daní, úvod do propedeutiky dane z príjmov.
3. Daň z príjmov FO – mesačné zdaňovacie obdobie.
4. Nezdaniteľná časť základu dane – teória a daň z príjmu FO – ročné zdaňovacie obdobie.
5. Daň z príjmu FO – ročné zdaňovacie obdobie.
6. Daň z príjmu PO – ročné zdaňovacie obdobie.
7. Daň z príjmu FO a PO – ročné zdaňovacie obdobie – zhrnutie a opakovanie.
8. Prvá písomná práca z problematiky dane z príjmov. Majetkové dane.
9. Daň z motorových vozidiel.
10. DPH.
11. DPH, spotrebné dane.
12. Druhá písomná práca z majetkových daní a DPH.
13. Opravná písomná práca.

Odporúčaná literatúra

Povinná
Juraj Válek – Marcela Rabatinová – Jana Kušnírová – Denisa Ihnatišinová : Daňovníctvo; 2. vydanie; Bratislava: Wolters Kluwer, 2023, ISBN 978-80-7676-736-2
Jana Kušnírová – Juraj Válek : Daňovníctvo. Zbierka riešených a neriešených príkladov, 2. vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer, 2023, ISBN 978-80-571-0594-7
Odporúčaná
SALANIÉ,B. Economics of Taxation (2003). Cambridge: MIT Press, 2003. ISBN 978-0262-19486-0.
Tax Policy Design:
Bird, Richard M. and Wilkie, J. Scott (2012): Designing Tax Policy: Constraints and Objectives in an Open Economy. International Center for Public Policy (IECPP) Working Paper 78. April 2012, https://scholarworks.gsu.edu/icepp/78
EU Tax Policy:
European Union, 2015: Taxation – promoting the internal market and economic growth: towards simple, fair and efficient taxation in the European union. https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/taxation_internal_market_en.pdf
Fact sheets on the European Union: General tax policy https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/92/general-tax-policy
Fact sheets on the European Union: Indirect taxation https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/81/indirect-taxation
Fact sheets on the European Union: Direct taxation: Personal and Company Taxation https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/80/direct-taxation-personal-and-company-taxation
EU Tax Harmonization:
Nerudova, Danuše. (2004). Tax competition and tax harmonization in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 52. 135-144. https://www.researchgate.net/publication/276349665_Tax_competition_and_tax_harmonization_in_the_European_Union
Tax Principles:
OECD (2014), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing (chapter 2 – Fundamental principles of taxation), http://dx.doi.org/10.1787/9789264218789-en
AICPA (2017). Guiding principles of good tax policy: A framework for evaluating tax proposals. Tax Policy Concept Statement 1. Association of International Certified Professional Accountants, 2017. https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/advocacy/tax/downloadabledocuments/tax-policy-concept-statement-no-1-global.pdf
Články vo vedeckých časopisoch.
Články v odborných časopisoch.
Internetové zdroje.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktívne formy výučby 40 %:
• Samostatná práca, aktivita 5 %
• Priebežné písomky 35 %
Písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta v hodinách - denné: 6x26=156 hodín
Samostatné zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti: účasť na prednáškach 26 h, účasť na cvičeniach 26 h, príprava na cvičenie 13 h, riešenie úloh a aktivita na cvičeniach 13 h, príprava na priebežné písomky 26 h, príprava na skúšku 52 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2023

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2023