Financie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

• študenti nadobudnú primerané vedomosti a finančnú gramotnosť ako základ pre rozvoj a pochopenie zložitejších procesov a hlbších analytických súvislostí vo financiách,
• získanie komplexného obrazu o sektorovom prístupe k financiám (podnikové financie, banky a finanční sprostredkovatelia, komerčné poistenie, centrálne bankovníctvo, verejné financie, financie sociálnych systémov, financie tretieho sektora, medzinárodný finančný systém),
• získanie poznatkov o hlavných typoch finančných nástrojov a o ich použití zo strany subjektov pôsobiacich na jednotlivých trhoch,
• pochopenie princípov a mechanizmov fungovania finančných trhov a poistenia,
• zvládnutie princípov a mechanizmov fungovania finančných a menových inštitúcií na národnej a nadnárodnej úrovni,
• získanie komplexného prehľadu na problematiku moderných financií, ktoré sú predpokladom pre ďalšie štúdium finančných a ekonomických predmetov, ako aj pre riešenie zložitejších problémov v reálnej ekonomike.

1. Vedomosti a porozumenie:
• absolvovanie predmetu Financie vytvorí predpoklady pre zvládnutie základných pojmov finančnej teórie, ako aj pre orientáciu v problematike fungovania jednotlivých finančných systémov a inštitúcií,
• pochopenie vzájomných vzťahov medzi reálnou ekonomikou a financiami a získanie poznatkov o fungovaní finančných trhov a determinantov formovania ich rovnováhy.
2. Praktické zručnosti a kompetentnosti:
• schopnosť analyzovať základné súvislosti vo financiách,
• schopnosť vyhodnocovať príčiny a dôsledky prebiehajúcich procesov na finančných trhoch vrátane formulovania adekvátnych záverov,
• schopnosť tímovej práce pri riešení projektov a seminárnych prác.

Stručná osnova predmetu

1. Financie a finančná veda
2. Finančné trhy
3. Podnikové financie
4. Banky a bankový systém
5. Verejné financie I (príjmy)
6. Verejné financie II (výdavky)
7. Centrálne bankovníctvo
8. Poistenie
9. Financie sociálnych systémov
10. Financie iných nebankových inštitúcií
11. Financie domácností
12. Medzinárodný finančný systém
13. Finančné trhy v období digitalizácie

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
SIVÁK, R. a kol. Financie – Wolters Kluwer, 2019. 436 s. [29,14 AH], ČR 2 doplnené a rozšírené vydanie, Praha, ISBN 978-80-7598-533-0.
BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. 2 prepracované vydanie. EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4.
Odporúčaná literatúra:
1. Handa, J. (2009) Monetary Economics. London: Routledge 2009, ISBN 978-04-1577-210-5
2. Chovancová, B. a kol. (2006) Finančný trh: nástroje, transakcie, inštitúcie. Prvé vydanie. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2006. 611 s. ISBN 80-8078-089-2
3. Jankovská, A. (2003) Medzinárodné financie. Bratislava: Iura Edition, 2003, 2. prepracované a rozšírené vydanie, ISBN 80-89047-56-4
4. Kotlebová, J. - Sobek, O. (2007) Menová politika - stratégie, inštitúcie a nástroje. Bratislava: Iura Edition 2007, ISBN 978-80-8078-092-0
5. Kotlebová, J. - Chovancová, B. (2010) Medzinárodné finančné centrá - zmeny v globálnej finančnej architektúre. Bratislava: Iura Edition 2010, ISBN 978-80-8078-299-3
6. Mishkin, F.S. (2011) Financial Markets and Institutions (7th Edition) (The Prentice Hall Series in Finance), ISBN 978-0-73-213683-9
7. Ochotnický, P. (2012) Fiškálna udržateľnosť. Bratislava: Iura Edition 2012, ISBN 978-80-8078-484-3
8. Pastoráková , E. (2008) Aktuálne otázky výučby poisťovníctva I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2594-7
9. Rosen, H. S.; Gayer, T. (2010.) Public Finance Ninth Edition, International Edition 2010, ISBN 978-007-126788-5
10. SIVÁK, R: a kol. (2007) Verejné financie. Bratislava : Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-094-4
11. Smith, A. (2008) Pojednání o podstatě a původu a BOHATSTVÍ NÁRODŮ. Nové,přepracované vydání opatřené margináliemi. Liberální institut, Spálená 51, Praha.
12. Vaughan Emmett, J. – Vaughan T. (2008) Fundamentals of Risk and Insurance. John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, 2008. ISBN-13 978-0-470-08753-4
13. Zweifel, P. (2012) Eisen Roland: Insurance Economics. Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2012. ISBN 978-3-642-20547-7
14. Aktuálne vedecké a odborné články zaoberajúce sa súčasnými problémami z oblasti financií, bankovníctva a meny.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, priebežné testy
písomná skúška
1. Samostatná práca na cvičeniach 10 %
2. Priebežné testy na cvičeniach 20 %
3. Záverečná písomná skúška 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 h
denné
Účasť na prednáškach - 26 hod.
Účasť na seminároch - 26 hod.
Príprava na semináre - 20 hod.
Príprava na zápočtovú písomku - 25 hod.
Príprava na skúšku - 59 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenská

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022