CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka a rozdiely medzi všeobecným a odborným jazykom
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky a jazykové prostriedky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
2. Trendy vývoja ekonomiky v Taliansku
3. Manažment firmy
4. Príjmy a výdavky firmy
5. Rozpočet firmy
6. Dotácie na rozvoj podnikania
7. Daňový systém
8. Bankový systém
9. Bankové produkty
10. Zahraničný obchod
11. Zahraničné investície
12. Logistika a doprava

Odporúčaná literatúra

Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. Roma:Bonacci editore, 2012 Odporúčaná:
Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia:Guerra Edizioni, 2002
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 10 %
Výsledky kombinovanej skúšky – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

78 h
26h- Účasť na seminároch
26h- Príprava na seminár
26h – Príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

taliančina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022