CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne, plynule a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Ako sa zamestnať?
2. Profesie a požiadavky na výkon profesie.
3. Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca.
4. Pracovný pohovor.
5. Úradné listy a inzeráty.
6. Žiadosť, životopis a výpoveď.
7. Obchodná korešpondencia.
8. Normy STN na písanie úradných listov.
9. Komunikácia v banke.
10. Komunikácia na pošte.
11. Komunikácia na cudzineckej polícii.
12. Prípadová štúdia.

Odporúčaná literatúra

KVAPIL, R., ULIČNÁ, M. 2018. Slovenčina pre ekonómov II. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4487-0.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 10 %
Výsledky písomnej skúšky – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

26 h účasť na seminároch
26 h semestrálny projekt
26 h kombinovaná skúška

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenčina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022