CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka a rozdiely medzi všeobecným a odborným jazykom
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky a jazykové prostriedky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Základné typy talianskych obchodných spoločností
2. Talianske firmy na Slovensku
3. Obchodná komunikácia
4. Obchodný list
5. Manažérstvo ľudských zdrojov
6. Náborový proces
7. Pracovný trh, nezamestnanosť
8. Pracovný trh v Taliansku
9. Marketing
10. Výrobky a svetové značky
11. Prieskum trhu
12. Internetový predaj

Odporúčaná literatúra

Povinná:
Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. Roma: Bonacci editore, 2012
Odporúčaná:
Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia: Guerra Edizioni, 2002
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 20 %
Výsledok záverečného písomného testu – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

78 h
26h – účasť na seminároch
26h – príprava na seminár
26h – príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

taliančina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022