CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka a základné rozdiely medzi všeobecným a odborným jazykom.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Vzťahy na pracovisku, pracovný kolektív
2. Podniková kultúra
3. Pracovná porada
4. Príprava pracovnej cesty (doprava, ubytovanie, stravovanie)
5. Služobná cesta
6. Prezentácia firmy
7. Prezentácia produktov
8. Rokovania s partnermi
9. Uzatvorenie obchodnej zmluvy
10. Odstúpenie od zmluvy
11. Sťažnosť a reklamácia
12. Organizovanie kongresu/veľtrhu

Odporúčaná literatúra

Povinná:
Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. Roma:Bonacci editore, 2012
Odporúčaná:
Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia:Guerra Edizioni, 2002
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 10 %
Výsledky kombinovanej skúšky – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h
26h - účasť na seminároch
26h – príprava na seminár
26h – príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

taliančina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022