CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Ako sa zamestnať?
2. Práca, pracovné príležitosti.
3. Profesie.
4. Životopis a osobné doklady.
5. Životopis.
6. Motivačný list.
7. Pracovný pohovor.
8. Založenie firmy – názov, logo, kontaktné údaje.
9. História firmy.
10. Voľné pracovné miesta vo firme.
11. Požiadavky na zamestnanca.
12. Semestrálny projekt.

Odporúčaná literatúra

DZIVÁKOVÁ, M. 2020. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
STRELKOVÁ, K. et al. 2011. Sprievodca ekonomickou lexikou. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 20 %
Výsledky písomnej skúšky – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

26 h účasť na seminároch
26 h semestrálny projekt
26 h písomná práca

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

ruština

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022