CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka a základné rozdiely medzi všeobecným a odborným jazykom.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Curriculum vitae
2. Motivačný list
3. Náborový proces
4. Pracovný pohovor
5. Prijatie pracovníka
6. Pracovné prostredie
7. Mailová komunikácia
8. Telefonická komunikácia
9. Reklama
10. Marketing
11. Produkt
12. Značka

Odporúčaná literatúra

Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. Roma: Bonacci editore, 2012
Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia: Guerra Edizioni, 2002
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 20 %
Výsledok záverečného písomného testu – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h

26h – účasť na seminároch
26h – príprava na seminár
26h – príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

taliančina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022