CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely

Stručná osnova predmetu

1. Interná a externá komunikácia v podnikaní
2. Brainstorming
3. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
4. Vzťahy na pracovisku
5. Marketing
6. Svetové značky
7. Firma
8. Networking (získavanie kontaktov)
9. Rokovania
10. Poisťovníctvo
11. Typy poistiek
12. Riešenie prípadovej štúdie

Odporúčaná literatúra

Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu - Kursbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-0
Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu – Arbeitsbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-7

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch - 20%
Hodnotenie domácich zadaní - 20%
Výsledky písomnej skúšky - 60%

Pracovné zaťaženie študenta

26 hod - účasť na seminári
26 hod - príprava na seminár
26 hod- príprava na písomnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2022