Záverečná práca a jej obhajoba

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študent využije pri spracovaní záverečnej práce vedomosti, ktoré nadobudol počas bakalárskeho štúdia, získané vedomosti aplikuje pri riešení konkrétneho problému súvisiaceho s ekonomickou praxou a následne svoje tvrdenia obháji pred štátnicovou komisiou.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Vypracovanie záverečnej práce na vybranú tému, odovzdanie v stanovenom termíne a po kontrole originality.

Pracovné zaťaženie študenta

260 hodín - spracovanie záverečnej práce zahrňuje konzultácie s vedúcim záverečnej práce, štúdium odbornej literatúry, vedecký výskum v súlade s danou témou záverečnej práce. Záverečná práca musí obsahovať definovanie konkrétneho problému, jeho analýzu a návrh riešenia.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.09.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.09.2022