Účtovníctvo a Audítorstvo a kontrola

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vykonanie štátnej skúšky formou zodpovedania 2 otázok z vopred zverejnených okruhov. Okruhy
vychádzajú z prebranej problematiky v rámci inžinierskeho štúdia štúdia.

Odporúčaná literatúra

BAŠTINCOVÁ, Anna (2016). Účtovníctvo a dane právnických osôb. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.
BAŠTINCOVÁ, Anna – TUŽINSKÝ, Martin (2011). Splatná a odložená daň z príjmov pod a národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva 2011. Bratislava : IURA EDITION 2011. ISBN 978-80-8078410-2.
DVOŘÁČEK, Jiří – KAFKA Tomáš (2005). Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0836-8.
HVOŽDAROVÁ, Janka – SAPARA, Ján – UŽÍK, Ján (2014). Konsolidovaná účtovná závierka: zostavenie a analýza. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3509-0.
KAREŠ, Ladislav (2020). Audítorstvo. 1. vydanie. Bratislava : SKCÚ, 2020. ISBN 978-80-972525-7-1.
KAREŠ, Ladislav (2015). Teória auditu. 2015. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168149-3.
KAREŠ, Ladislav (2014). Audítorské postupy. 2014. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-808168-061-8.
KAREŠ, Ladislav – KRIŠKOVÁ, Petra (2013). Správa audítora. Bratislava: Súvaha, 2013. ISBN 978-8089265-23-7.
KAREŠ, Ladislav – KRIŠKOVÁ, Petra – K AŽKOVÁ, Veronika (2014). Audítorská dokumentácia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-145-5.
MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia (2019). Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-571-0010-2.
PAKŠIOVÁ, Renáta – JANHUBA, Miloslav (2012). Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 255 s. ISBN 978-80-8078-445-4.
PARIŠOVÁ, Renáta (2010). Podnikové kombinácie podľa IFRS. Bratislava : Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-330-3
SKLENKA, Miloš - ŠLOSÁROVÁ, Anna - HORNICKÁ, Renáta - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama (2019). Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-571-0055-3.
ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama (2020). Analýza účtovnej závierky. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISBN 978-80-5710166-6.
TUMPACH, Miloš (2006). Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS. Bratislava : Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-072-2.
TUMPACH, Miloš (2019). Účtovná politika a vykazovanie zásob podľa IAS 2. Bratislava : SKCÚ, 2019. 181 s. ISBN 978-80-972525-5-7.
TUMPACH, Miloš (2008). Manažérske a nákladové účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-168-2.
Časopis Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a praxi. Ročníky 2018, 2019, 2020, 2021.
Predpisy, štandardy a usmernenia
Aktuálne znenie zákona o účtovníctve, zákona o správe daní, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákona o dani z príjmov, obchodného zákonníka a zákona o štatutárnom audite:
https://www.slovlex.sk/domov
Iné predpisy platné pre oblasť auditu:
https://www.udva.sk/sk/predpisy/legislativa-eu
https://www.udva.sk/sk/predpisy/standardy-a-eticky-kodex
Opatrenia MF SR v oblasti účtovníctva:
https://www.financnasprava.sk/sk/financnasprava/legislativa/sprievodca-danami-auctovnictv/postupy-uctovania
Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) v znení prijatom v EÚ:
https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1126 20210101&qid=1617305973231&from=EN
IPPF: Medzinárodný rámec profesijnej praxe interného auditu (INTERNATIONAL PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK)

Podmienky na absolvovanie predmetu

Absolvovanie všetkých povinných predmetov, získanie dostatočného počtu kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety v súlade s odporúčaným študijným plánom.

Pracovné zaťaženie študenta

260 hodín - príprava na štátnu skúšku

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.09.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.09.2022