Účtovníctvo a Analýza účtovnej závierky

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vykonanie štátnej skúšky formou zodpovedania 2 otázok z vopred zverejnených okruhov. Okruhy vychádzajú z prebranej problematiky v rámci bakalárskeho štúdia.

Odporúčaná literatúra

JUHÁSZOVÁ, Zuzana – MÁZIKOVÁ, Katarína, – PAKŠIOVÁ, Renáta – KADLEČÍKOVÁ, Oľga (2021). Účtovníctvo. Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-252-7.
MÁZIKOVÁ, Katarína – MATEÁŠOVÁ, Martina – ONDRUŠOVÁ, Lucia. (2019)-Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. 2. aktualizované a prepracované vydanie.
Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-571-0010-2
SKLENKA, Miloš – ŠLOSÁROVÁ, Anna – HORNICKÁ, Renáta – BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama (2019). Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-571-0055-3.
ŠLOSÁROVÁ, Anna – BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama (2020). Analýza účtovnej závierky. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 440 s. ISBN 978-80571-0166-6.
TUMPACH, Miloš (2008). Manažérske a nákladové účtovníctvo. Bratislava: IURA EDITION, 2008. ISBN 978-80-8078-168-2.
Predpisy:
Aktuálne znenie zákona o účtovníctve, zákona o správe daní, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákona o dani z príjmov, obchodného zákonníka. Zdroj: https://www.slovlex.sk/domov
Opatrenia MF SR v oblasti účtovníctva:
https://www.financnasprava.sk/sk/financnasprava/legislativa/sprievodca-danami-a-uctovnictv/postupy-uctovania

Podmienky na absolvovanie predmetu

Absolvovanie všetkých povinných predmetov, získanie dostatočného počtu kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety v súlade s odporúčaným študijným plánom.

Pracovné zaťaženie študenta

260 hodín - príprava na štátnu skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.09.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.09.2022