Trendy a nové iniciatívy v účtovníctve

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je:
Poskytnúť ucelený pohľad na komplexnú problematiku firemného výkazníctva týkajúceho sa tak finančných ako aj nefinančných ukazovateľov. Predstaviť najnovšie iniciatívy v oblasti nefinančného výkazníctva, akými je napr. Smernica 2014/95/EU, GRI, IR, EFRAG, etc. Osvojiť si pojmový aparát s dôrazom na nefinančné výkazníctvo a rôzne iniciatívy s ním spojené. Porovnať a analyzovať vybrané aspekty firemnej komunikácie. Poukázať na nové trendy a technológie, ktoré môžu priniesť výrazné zmeny v účtovníctve a audítorstve.
Po absolvovaní predmetu by študenti mali získať:
1. Vedomosti a porozumenie:
• porozumieť princípom a pojmovému aparátu z problematiky finančného a nefinančného výkazníctva,
• oboznámiť sa so súčasnými trendmi a praktikami vo firemnom výkazníctve,
• porozumieť novým technológiám a možnostiam ich využitia v účtovníctve.
2. Praktické kompetencie:
• schopnosť aplikovať základné teoretické koncepcie týkajúce sa finančného a nefinančného výkazníctva,
• schopnosť interpretovať finančné a nefinančné ukazovatele,
• schopnosť analyzovať firemné správy a identifikovať silné a slabé stránky externej firemnej komunikácie.
3. Zručnosti:
• schopnosť analyticky myslieť,
• schopnosť sumarizovať výsledky a alternatívne možnosti riešenia firemného výkazníctva,
• schopnosť pracovať samostatne, a tiež v tíme (tímová práca),
• integrovať vyššie uvedené poznatky do vlastných záverov a formulovať správne rozhodnutie
z viacerých možných riešení.

Stručná osnova predmetu

Účtovné informácie. Definícia, účel a používatelia. Prehľad medzinárodne uznávaných účtovných princípov a štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS, US GAAP). Tradičné finančné výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Prehľad o peňažných tokoch, Výkaz zmien vlastného imania). Doplňujúce finančné správy (Poznámky, Správa o hospodárení). Obmedzenia tradičných firemných výkazov a správ. Nefinančné správy a správy o udržateľnosti (Sustainaiblity Reports). Prehľad iniciatív a regulácie v oblasti nefinančného výkazníctva (Global Reporting Initiative, EU Directive). Koncept integrovaného výkazníctva (Integrated Reporting). Vyuzitie eXtensible Business Reporting Language (XBRL) na finančné a nefinančné výkazníctvo. Najnovšie iniciatívy v oblasti nefinančného vykazovania a potreby transparencie týkajúcej sa používania umelej inteligencie vo firemných procesoch v rámci EU (EFRAG, AI White Book). Všeobecný prehľad technológie blockchain a jej možného využitia v účtovníctve. Smart Contracts. Dopady blockchainu na súčasný pracovný trh a profesiu účtovníka/audítora.

Odporúčaná literatúra

1. IFRS – IAS 1 Presentation of Financial Statements.
2. Global Reporting Initiative (GRI). https://www.globalreporting.org/
3. Krzus, M. And Eccles, R. (2010). One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
4. European Parliament (2014). Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups.
5. European Reporting Lab @ EFRAG (2021). Proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard-setting.
6. European Commission (2021). Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council. Laying down harmonized rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts.
7. Bonsón, E., Bednárová, M. (2019), “Blockchain and its implications for Accounting and Auditing“, Meditari Accountancy Research, Vol. 27, No. 5, pp. 725-740

Sylabus predmetu

1 Účtovné informácie. Definícia, účel a používatelia. 2 Prehľad medzinárodne uznávaných účtovných princípov a štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS, US GAAP). 3 Tradičné finančné výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Prehľad o peňažných tokoch, Výkaz zmien vlastného imania). 4 Doplňujúce finančné správy (Poznámky, Správa o hospodárení). 5 Obmedzenia tradičných firemných výkazov a správ. 6 Nefinančné správy a správy o udržateľnosti (Sustainaiblity Reports). 7 Prehľad iniciatív a regulácie v oblasti nefinančného výkazníctva (Global Reporting Initiative, EU Directive). 8 Koncept integrovaného výkazníctva (Integrated Reporting). 9 Vyuzitie eXtensible Business Reporting Language (XBRL) na finančné a nefinančné výkazníctvo. 10 Najnovšie iniciatívy v oblasti nefinančného vykazovania a potreby transparencie týkajúcej sa používania umelej inteligencie vo firemných procesoch v rámci EU (EFRAG, AI White Book). 11 Všeobecný prehľad technológie blockchain a jej možného využitia v účtovníctve. 12 Smart Contracts. 13 Dopady blockchainu na súčasný pracovný trh a profesiu účtovníka/audítora.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežný semestrálny projekt, písomná záverečná skúška
Hodnotenie študentov zahŕňa:
30 % priebežný semestrálny projekt
10 % aktívna účasť na cvičeniach / konzultáciu
60 % záverečná písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Celkové pracovné zaťaženie študenta za 6 kreditov (6 x 26) = 156 hod zahŕňa:
účasť na prednáškach 26 hod.
účasť na cvičeniach 26 hod.
príprava na prednášky 10 hod.
príprava na cvičenia 15 hod.
príprava na semestrálnu prácu 30 hod.
príprava na skúšku 49 hod.

Pracovné zaťaženie študenta

Priebežný semestrálny projekt, písomná záverečná skúška
Hodnotenie študentov zahŕňa:
30 % priebežný semestrálny projekt
10 % aktívna účasť na cvičeniach / konzultáciu
60 % záverečná písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Celkové pracovné zaťaženie študenta za 6 kreditov (6 x 26) = 156 hod zahŕňa:
účasť na prednáškach 26 hod.
účasť na cvičeniach 26 hod.
príprava na prednášky 10 hod.
príprava na cvičenia 15 hod.
príprava na semestrálnu prácu 30 hod.
príprava na skúšku 49 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2021

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2021