Seminár k záverečnej práci I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Študent by sa mal získať poznatky o etických aspektoch akademického písania, o potrebe získania prehľadu o súčasnom stave poznania v problematike témy záverečnej práce (vrátane výskumných metód) a to na hlavne základe analýzy zdrojov v databázach Web of Science a Scopus a platforme ResearchGate. Tieto poznatky by mal vedieť zúžitkovať pri: a) vyhľadaní oblastí, v ktorom by záverečná práca mohla viesť k novým zisteniam, ako aj b) pri výbere metód a postupu písania práce a spôsobu validácie výsledkov.
Vedomosti – študent nadobudne vedomosti o právnych a etického aspektoch písania záverečnej práce, o súčasnom stave poznania v téme bakalárskej záverečnej práce (tak z hľadiska obsahu, rozsahu ako aj dostupných metódach výskumu a spracovania dát) a o zdrojoch údajov.
Kompetencie – študent bude schopný vyhľadať existujúce literárne zdroje zodpovedajúce súčasnému stavu poznania, kriticky ich posúdiť a nájsť oblasti v ktorých by mohla záverečná práca prispieť k rozšíreniu tohto poznania. Súčasne bude schopný nájsť primerané zdroje údajov a metódy spracovania, zvoliť metódy validácie výsledkov a akcentovať etické zásady a pravidlá akademického písania.
Zručnosti – študent dokáže eticky konzistentne spracovať prvú kapitolu bakalárskej záverečnej práce o prehľade súčasného stavu poznania a dokáže z nich odvodiť východiská pre druhú kapitolu v rozsahu stanovenia cieľov a predbežného návrhu zdrojov a metodiky spracovania údajov.

Stručná osnova predmetu

Východiskové predpoklady z hľadiska analýzy obsahového zamerania práce (účtovníctvo, finančné riadenie, dane, iné), jej geografického zamerania (SR, susedné krajiny, EU, iné), predpokladaných výstupov (porovnanie, hľadanie nových riešení, hľadanie vzťahov, iné) a charakteru (prehľad, spracovanie empirických údajov, iné). Využívanie databáz Web of Science / Scopus, platformy ReserchaGate a domácej literatúry a prezentácia prehľadu relevantných zdrojov. Diskusia k právnym a etickým aspektom akademického písania. Diskusia k identifikovaným oblastiam, v ktorých môže záverečná práca viesť k novým poznatkom. Stanovenie cieľov záverečnej práce. Návrh metód navrhovaných na dosiahnutie cieľov práce a voľbe spôsobov validácie zistení a výsledkov. Prezentácia a zhodnotenie prvej kapitoly záverečnej práce a osnovy druhej kapitoly.

Odporúčaná literatúra

1. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon;
2. Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave;
3. Interná smernica Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach;
4. Etický kódex Ekonomickej univerzity v Bratislave;
5. Disciplinárny poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave pre študentov;;
6. Smith, M. (2019). Research Methods in Accounting. 5th Edition. Sage. ISBN 978-1526490674;
7. Vedecké články ktorých abstrakty sú uvádzané v databázach Web of Science resp. Scopus, ktoré sa vzťahujú k problematike témy konkrétnej záverečnej práce;
8. Právne predpisy ktoré sa vzťahujú k problematike témy konkrétnej záverečnej práce;
9. Iná vedecká a odborná literatúra (knihy, články v časopisoch, príspevky v zborníkoch), ktorá sa vzťahujú k problematike témy konkrétnej záverečnej práce.

Sylabus predmetu

1. Diskusia k východiskovým predpokladom z hľadiska analýzy obsahového zamerania práce (účtovníctvo, finančné riadenie, dane, iné), geografického (SR, susedné krajiny, EU, iné), predpokladaných výstupov (porovnanie, hľadanie nových riešení, hľadanie vzťahov, iné) a charakteru (prehľad, spracovanie empirických údajov, iné); 2. Diskusia k využívaniu databáz Web of Science / Scopus, platformy ReserchaGate a domácej literatúry; 3. Seminár k právnym aspektom akademického písania; 4. Seminár k etickým aspektom akademického písania; 5. Prezentácia prehľadu relevantných domácich zdrojov k téme záverečnej práce; 6. Prezentácia prehľadu relevantných zahraničných zdrojov k téme záverečnej práce; 7. Diskusia k identifikovaným oblastiam, v ktorých môže záverečná práca viesť k novým poznatkom; 8. Stanovenie cieľov záverečnej práce; 9. Diskusia k výberu metód navrhovovaných na dosiahnutie cieľov práce; 10. Diskusia k voľbe spôsobov validácie zistení a výsledkov; 11. Prezentácia prehľadovej časti (prvá kapitola) záverečnej práce; 12. Prezentácia návrhu metodickej časti (druhá kapitola) práce; 13. Vyhodnocovanie priebežného spracovania.

Podmienky na absolvovanie predmetu

13 hodín konzultácií
39 hodín písanie záverečnej práce
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 52

Pracovné zaťaženie študenta

13 hodín konzultácií
39 hodín písanie záverečnej práce
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 52

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.05.2022