Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom vzdelávania je rozšíriť vedomosti, zručnosti a kompetentnosti študentov z účtovníctva podnikateľských subjektov, konkrétne o identifikovanie a riešenie špecifických oblastí účtovníctva neziskových účtovných jednotiek.
Absolvovaním predmetu študenti získajú:
vedomosť – porozumieť osobitostiam účtovania a vykazovania v neziskových účtovných jednotkách;
zručnosť – určiť a aplikovať účtovné zásady pri riešení účtovného zobrazenia konkrétnych účtovných prípadov vznikajúcich v neziskových účtovných jednotkách;
kompetentnosť – vyhodnotiť informácie prezentované v účtovnej závierke v neziskových účtovných jednotkách.

Stručná osnova predmetu

Právna úprava neziskových účtovných jednotiek. Vymedzenie neziskových účtovných jednotiek. Hospodárenie a financovanie neziskových účtovných jednotiek. Charakteristika účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Neobežný majetok, obežný majetok, vlastné zdroje a záväzky v účtovníctve neziskových účtovných jednotiek. Náklady na činnosť a výnosy z činnosti neziskových účtovných jednotiek. Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek. Analýza a zhodnotenie hospodárenia a financovania vybraných neziskových účtovných jednotiek a ich účtovníctva.

Odporúčaná literatúra

1. KORDOŠOVÁ, A. 2015. Osobitosti účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Bratislava: EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4071-1.
2. KORDOŠOVÁ, A. 2021. Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek. Učebný text s príkladmi. Bratislava: EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4871-7.
3. Právne predpisy upravujúce charakteristiku a účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek.
4. Štúdie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch a články v odborných časopisoch.

Sylabus predmetu

1. Právna úprava neziskových účtovných jednotiek. 2. Vymedzenie neziskových účtovných jednotiek. 3. Hospodárenie neziskových účtovných jednotiek. 4. Financovanie neziskových účtovných jednotiek. 5. Charakteristika účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. 6. Neobežný majetok v účtovníctve neziskových účtovných jednotiek. 7. Obežný majetok v účtovníctve neziskových účtovných jednotiek. 8. Vlastné zdroje a záväzky v účtovníctve neziskových účtovných jednotiek. 9. Náklady na činnosť neziskových účtovných jednotiek. 10.Výnosy z činnosti neziskových účtovných jednotiek. 11. Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek. 12. Analýza a zhodnotenie hospodárenia a financovania vybraných neziskových účtovných jednotiek. 13. Analýza a zhodnotenie účtovníctva vybraných neziskových účtovných jednotiek.

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín cvičenia
24 hodín príprava na cvičenia
10 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
18 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 78

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín cvičenia
24 hodín príprava na cvičenia
10 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
18 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 78

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.12.2021

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.12.2021