Daň z pridanej hodnoty

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom vzdelávania je nadobudnúť vedomosti z oblasti dane z pridanej hodnoty, upevnenie a prehĺbenie vedomostí a zručností pri vedení účtovných záznamov a získanie zručností pri vedení predpísaných záznamov osôb povinných platiť daň. Získanie kompetentnosti zostaviť daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty a súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty.
Absolvovaním predmetu študenti získajú:
vedomosť – identifikácia zdaniteľných osôb, pravidiel povinnej a dobrovoľnej registrácie, posúdenie zdaniteľných obchodov a osvojenie pravidiel zdaňovania daňou z pridanej hodnoty, možnosti oslobodenia, pravidlá zdaňovania pri trojstrannom obchode, oprava základu dane
zručnosť – výpočet vlastnej daňovej povinnosti, nadmerného odpočtu, aplikácia postupov potrebného pri pomernom odpočítaní dane koeficientom,
kompetentnosť – zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, zostavenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, zostavenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Stručná osnova predmetu

Predmet je zameraný na praktickú aplikáciu vedomostí z oblasti právnej úpravy dane z pridanej hodnoty, mechanizmu fungovania dane z pridanej hodnoty, ktoré boli obsahom podmienených predmetov. Na aplikačných príkladoch a prípadových štúdiách, ktoré sú zamerané za zložitejšie zdaniteľné obchody a schémy, sú ilustrované postupy a riešenia z vybraných oblastí zdaňovania daňou z pridanej hodnoty. Registrácia na daň a zrušenie registrácie. Identifikácia osôb povinných platiť daň. Preukazovanie cezhraničných dodaní. Trojstranný obchod. Dovoz a vývoz tovaru. Odpočítanie dane, vznik práva a uplatnenie práva na odpočítanie dane. Pomerné odpočítanie dane, výpočet a použitie koeficientu. Vrátenie dane zaplatenej v inom členskom štáte Európskej únie. Faktúra, opravná faktúra - vystavovanie a archivácia. Vedenie záznamov o zdaniteľných obchodoch, Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty, Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty.

Sylabus predmetu

1. Predmet dane, zdaniteľná osoby, registračná povinnosť, zrušenie registrácie, základ dane, sadzby dane, prepočet cudzej meny, zaokrúhľovanie. 2. Zdaniteľné obchody: dodanie tovaru a poskytnutie služby v tuzemsku. 3. Zdaniteľné obchody: nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, dovoz tovaru do tuzemska. 4. Miesto zdaniteľného obchodu. 5. Daňová povinnosť. Osoby povinné platiť daň. Vznik daňovej povinnosti na základe prijatia platby. Prenos daňovej povinnosti. 6. Oslobodenie od dane. 7. Trojstranný obchod. 8. Odpočítanie dane, vznik práva a uplatnenie práva na odpočítanie dane. Pomerné odpočítanie dane, výpočet a použitie koeficientu. Úprava odpočítanej dane. 9. Vedenie záznamov. 10. Zdaňovacie obdobie, Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty, Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty. 11. Vrátenie dane. 12. Osobitná úprava uplatňovania dane. 13. Daňový zástupca pri dovoze tovaru, daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ručenie za daň.

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín cvičenia
26 hodín príprava na cvičenia
26 hodín príprava na priebežné písomné práce (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
26 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 104

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín cvičenia
26 hodín príprava na cvičenia
26 hodín príprava na priebežné písomné práce (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
26 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 104

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.01.2022