Forenzné účtovníctvo: Využitie CAATT

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovaním predmetu by mal študent nadobudnúť vedomosti, kompetentnosti a zručnosti vyžadované v praxi účtového profesionálna pri detekcií nezrovnalostí a anomálií v účtovných záznamoch s využitím počítačovo podporovaných audítorských nástrojov a postupov (CAATT), vyhodnotení zistení a reportingu výsledných informácií.
Vedomosti
Študent nadobudne vedomosti o anomáliách a nezrovnalostí v účtovných záznamoch, ich vzťahu k legálnym ekonomických záujmom príslušných zainteresovaných strán a využití účtovných a mimo účtovných informácií pri ich detekcií. Súčasne získa poznatky o požiadavkách na zabezpečenie integrity spracovávaných a výstupných záznamov a požiadavkách na ich reporting rôznym zainteresovaným stranám (napr. osobám povereným vedením a správou účtovnej jednotky, oddeleniu interného auditu, štatutárnym audítorom, daňovým úradom a polícií).
Kompetentnosti
Študent bude schopný identifikovať požiadavky na zainteresovaných strán z hľadiska preverovania účtovných záznamov, navrhovať postupy zamerané na identifikáciu anomálií a nezrovnalostí a postupy vedúce k zabezpečeniu integrity dát a komunikovať výsledné zistenia zainteresovaným stranám v súlade so stanovenými požiadavkami.
Zručnosti
Študent bude zvládať konkrétny softvér zameraný na počítačovú podporu audítorských nástrojov a postupov, vytvárať a spracovať špecifické projekty, importovať dáta z rôznych prostredí a v rôznych formátoch, aplikovať ich selekciu podľa rôznych kritérií, vyberať vzorky v súlade so zavedenými audítorskými postupmi, dokumentovať priebeh získavania a spracovania údajov a formulovať zistenia do podoby správa zainteresovaným stranám.

Stručná osnova predmetu

Zameranie a obsah forenzného účtovníctva, nástrojov CAATT a programu IDEA. Anomálie a nezrovnalosti v účtovných záznamoch. Požiadavka integrity účtovných dát a obmedzenia dostupných kancelárskych balíkov pri jej dodržiavaní. Nástroje CAATT a ich využite v praxi účtovného profesionála. Správa analytických projektov a protokoly pre prácu s dátami. Priamy výber údajov, indexovaný výber údajov, vyber podľa extrémnych a kľúčových hodnôt. Vyhľadávanie duplicít a prerušení radov. Sumarizácia údajov, ich analýza podľa veku a využitie stratifikácie. Zlučovanie parciálnych údajov. Párovanie údajov na príklade odberateľských faktúr a výpisov z bežného účtu. Editor rovníc. Výber vzorky: Využitie kontingenčných tabuliek. Benfordov zákon. Jazyk Ideascipt. Reporting zistených výsledkov.

Odporúčaná literatúra

1. TUMPACH, M. (2013). Forenzné účtovníctvo: využitie CAATT pri odhaľovaní ekonomickej kriminality. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM. 145 s. ISBN 978-80-225-3579-3.
2. MUELLER, J. P. (2011). Mastering IDEAScript, with Website: The Definitive Guide. Hoboken: Wiley. ISBN 978-1118004487.

Sylabus predmetu

1. Zameranie a obsah forenzného účtovníctva, nástrojov CAATT a programu IDEA. Anomálie a nezrovnalosti v účtovných záznamoch. Požiadavka integrity účtovných dát a obmedzenia dostupných kancelárskych balíkov pri jej dodržiavaní. Nástroje CAATT a ich využite v praxi účtovného profesionála. 2. Správa analytických projektov a import údajov v rôznych elektronických formátoch a z naskenovaných dokumentov. Správa importovaných a vytváraných súborov. Záznam, stopy a opisné charakteristiky použitých analytických postupov. Práca so znakovými, dátumovými, časovými a číselnými poľami v programe IDEA. 3. Priamy výber údajov, indexovaný výber údajov, vyber podľa extrémnych a kľúčových hodnôt. Vyhľadávanie duplicít a prerušení radov. 4. Sumarizácia údajov, ich analýza podľa veku a využitie stratifikácie. 5. Zlučovanie parciálnych údajov. Párovanie údajov na príklade odberateľských faktúr a výpisov z bežného účtu. 6. Editor rovníc: Znakové a číselné funkcie 7. Editor rovníc: Dátumové, kriteriálne, podmienené a finančné funkcie 8. Výber vzorky: náhodný výber, systematický výber, stratifikovaný náhodný výber a výber podľa peňažných jednotiek 9. Využitie kontingenčných tabuliek v programe IDEA 10. Benfordov zákon a jeho aplikácia v programe IDEA 11. Tvorba mikroaplikácií s jazyka Ideascipt. Nástroj IdeaScript Editor, premenné a konštanty. Využitie podmienených výrazov, vykonávanie matematických operácií a práca s poľami. 12. Využitie Ideascipt na analýza dát. 13. Reporting of the findings

Podmienky na absolvovanie predmetu

52 hodín semináre
26 hodín príprava na semináre
26 hodín príprava na priebežnú písomku
26 hodín príprava na skúšku
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 130
Dosiahnutie aspoň 51 % bodov z maximálneho počtu bodov pridelených na skúšku

Pracovné zaťaženie študenta

52 hodín semináre
26 hodín príprava na semináre
26 hodín príprava na priebežnú písomku
26 hodín príprava na skúšku
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 130
Dosiahnutie aspoň 51 % bodov z maximálneho počtu bodov pridelených na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022