Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom vzdelávania je rozšíriť vedomosti, zručnosti a kompetentnosti študentov z účtovníctva podnikateľských subjektov, konkrétne o identifikovanie a riešenie špecifických oblastí účtovníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí v kontexte procesu harmonizácie účtovníctva vo verejnom sektore.
Absolvovaním predmetu študenti získajú:
vedomosť – porozumieť osobitostiam účtovania a vykazovania v rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách a obciach;
zručnosť – určiť a aplikovať účtovné zásady pri riešení účtovného zobrazenia konkrétnych účtovných prípadov vznikajúcich v rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách a obciach;
kompetentnosť – vyhodnotiť informácie prezentované v účtovnej závierke a vo finančných výkazoch rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí.

Stručná osnova predmetu

Charakteristika rozpočtových organizácií. Charakteristika účtovníctva rozpočtových organizácií. Výdavky, náklady a výnosy z transferov rozpočtových organizácií. Príjmy, výnosy a náklady z odvodu príjmov rozpočtových organizácií. Členenie výdavkov a príjmov v rozpočtových organizáciách. Výsledok hospodárenia, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, rezervy, dlhodobý majetok, zásoby, zúčtovacie vzťahy so zamestnancami, s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia v účtovníctve rozpočtových organizácií. Individuálna účtovná závierka rozpočtových organizácií. Charakteristika príspevkových organizácií. Charakteristika účtovníctva príspevkových organizácií. Príspevky od zriaďovateľa v príspevkových organizáciách. Spoločné znaky a rozdiely v oblasti majetku, vlastného imania, záväzkov, nákladov, výnosov, výsledku hospodárenia a v účtovnej závierke príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií. Charakteristika obcí. Charakteristika účtovníctva obcí. Výnosy z daní a poplatkov. Poskytnuté a prijaté transfery a ich účtovné zobrazenie v obciach. Osobitosti účtovnej závierky obcí. Finančné výkazy. Medzinárodná harmonizácia v oblasti účtovníctva verejného sektora.

Odporúčaná literatúra

1. KOVALČÍKOVÁ, A. a kol. 2015. Účtovníctvo rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií. Bratislava: EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4194-7.
2. KORDOŠOVÁ, A. 2023. Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií. Zbierka príkladov. Bratislava: EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5074-1.
3. Právne predpisy upravujúce charakteristiku a účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí.
4. Štúdie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch a články v odborných časopisoch.

Sylabus predmetu

1. Charakteristika rozpočtových organizácií. Charakteristika účtovníctva rozpočtových organizácií. 2. Výdavky, náklady a výnosy z transferov rozpočtových organizácií. 3. Príjmy, výnosy a náklady z odvodu príjmov rozpočtových organizácií. 4. Členenie výdavkov a príjmov v rozpočtových organizáciách. 5. Výsledok hospodárenia, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, rezervy v účtovníctve rozpočtových organizácií. 6. Dlhodobý majetok v účtovníctve rozpočtových organizácií. 7. Zásoby v účtovníctve rozpočtových organizácií. 8. Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami, s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia v účtovníctve rozpočtových organizácií. 9. Individuálna účtovná závierka rozpočtových organizácií. 10. Charakteristika príspevkových organizácií. Charakteristika účtovníctva príspevkových organizácií. Príspevky od zriaďovateľa v príspevkových organizáciách. 11. Spoločné znaky a rozdiely v oblasti majetku, vlastného imania, záväzkov, nákladov, výnosov, výsledku hospodárenia a v účtovnej závierke príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií. 12. Charakteristika obcí. Charakteristika účtovníctva obcí. Výnosy z daní a poplatkov. Poskytnuté a prijaté transfery a ich účtovné zobrazenie v obciach. Osobitosti účtovnej závierky obcí. 13. Finančné výkazy. Medzinárodná harmonizácia v oblasti účtovníctva verejného sektora.

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
41 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
41 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.10.2023

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.10.2023