Mzdová evidencia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je naučiť študentov riešiť zadania súvisiace so mzdovou a personálnou problematikou. Absolvovaním predmetu by študent mal byť schopný využívať základné postupy uplatňované pri spracovaní miezd. Cieľom predmetu je preto poskytnúť komplexné vedomosti a kompetencie, ktoré umožnia študentom aplikovať tieto vedomosti pri výkone práce mzdového a účtovného profesionála na rôznych úrovniach riadenia a na rôznych pracovných pozíciách.
Vedomosti
Absolvent predmetu získa poznatky z oblasti odmeňovania zamestnancov a spracovania miezd. Osvojí si základné vedomosti, ktoré sú nevyhnutné v každodennej praxi mzdového a účtovného profesionála, ale aj finančného manažéra, ktorý riadi financie podniku, resp. inej organizácie. Osvojí si metódy riadenia mzdových a osobných nákladov a oboznámi sa s faktormi, ktoré na ich výšku vplývajú. Získa vedomosti, ktoré mu pomôžu pri riešení mzdových a personálnych úloh, s ktorými sa pri svojej činnosti v praxi stretne.
Kompetentnosti
Študent vie, na základe osvojenia si uvedených vedomostí, riešiť zadané úlohy a navrhovať riešenia v oblasti mzdovej evidencie. Dokáže zaujať postoj k riešeným témam a vysloviť vlastný názor pri riešení modelových situácií, ktoré v praxi rieši mzdový účtovný profesionál pri výkone svojho povolania. Študent si rozvíja kompetencie, ktoré sú využiteľné aj vo väčšine ďalších povolaní a umožnia mu zastávať viaceré funkcie a pozície.
Zručnosti
V rámci vzdelávacieho procesu študent nadobudne potrebné zručnosti, ktoré mu umožnia vykonávať výkonné a manažérske úlohy súvisiace s profesiou mzdového účtovníka v národných a nadnárodných spoločnostiach ako aj v rôznych ďalších organizáciách. Absolvent predmetu bude schopný nielen spracovať mzdovú agendu, ale aj riadiť tím, ktorý je poverený spracovaním miezd v spoločnosti, alebo v organizácii. Na pozícii finančného manažéra bude absolvent schopný vyhodnotiť personálne rozhodnutia a riadiť mzdové náklady.

Stručná osnova predmetu

Vznik a zánik pracovného pomeru. Dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta. Výpočet mzdy. Odvodové a daňové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. Výpočet nároku na dovolenku a náhrady pri čerpaní dovolenky. Cestovné náhrady zamestnancov. Príspevok na stravovanie zamestnancov. Náhrada pri práceneschopnosti, Ošetrovanie člena rodiny. Výkazníctvo súvisiace so mzdovou agendou. Registrácia zamestnanca v sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach. Mesačné a ročné povinnosti voči poisťovniam.
Mzdové zvýhodnenia. Prekážky v práci. Účtovanie miezd, zrážok z miezd. Tvorba za čerpanie sociálneho fondu. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti. Mzdová dokumentácia. Dokumenty pri začatí a skončení pracovného pomeru. Výpočet odstupného a odchodného.
Spracovanie miezd v softvéri.

Odporúčaná literatúra

1. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Mzdová evidencia. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Martin Čepec. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. 79 s. [4,5 AH]. APVV-16-0602. ISBN 978-80-972525-8-8.
2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Fiškálno-sociálna politika štátu z pohľadu zdanenia práce v podmienkach Slovenskej republiky v rokoch 1993 - 2021. Recenzenti: Miloš Tumpach, Alena Andrejovská. 1. vydanie. Žitomir : PE "Ruta", 2021. [76 s.] [3 AH]. APVV-16-0602. ISBN 978-617-581-519-9.
3. MIHÁL, J. (2019) Zákonník práce. 4. vyd. Bratislava : KO&KA, 220 s. ISBN 9788099950000.
4. MIHÁL, J. – MOTYČKOVÁ, J. (2019) Odvody. Bratislava: KO&KA. 239 s. ISBN 9788099950024.
5. MIHÁL, J. (2020) Mzdová encyklopédia 2020. Bratislava : Relia, 320 s. ISBN 9788089357048.

Sylabus predmetu

Vznik a zánik pracovného pomeru. Dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta. Výpočet mzdy. Odvodové a daňové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. Výpočet nároku na dovolenku a náhrady pri čerpaní dovolenky. Cestovné náhrady zamestnancov. Príspevok na stravovanie zamestnancov. Náhrada pri práceneschopnosti, Ošetrovanie člena rodiny. Výkazníctvo súvisiace so mzdovou agendou. Registrácia zamestnanca v sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach. Mesačné a ročné povinnosti voči poisťovniam. Mzdové zvýhodnenia. Prekážky v práci. Účtovanie miezd, zrážok z miezd. Tvorba za čerpanie sociálneho fondu. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti. Mzdová dokumentácia. Dokumenty pri začatí a skončení pracovného pomeru. Výpočet odstupného a odchodného. Spracovanie miezd v softvéri.

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín semináre
26 hodín príprava na semináre
26 hodín príprava na priebežné hodnotenie (40% z celkového hodnotenia)
26 hodín príprava na skúšku (60% z celkového hodnotenia)
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 104

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín semináre
26 hodín príprava na semináre
26 hodín príprava na priebežné hodnotenie (40% z celkového hodnotenia)
26 hodín príprava na skúšku (60% z celkového hodnotenia)
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 104

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022