Účtovníctvo v nadnárodnej IT korporácii

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet je zameraný na získanie schopnosti aplikovať poznatky získané v predmetoch: IFRS I. a IFRS II.
Absolvovaním kurzu študenti získajú:
a) Vedomosti - zlepšiť schopnosť aplikovať znalosti z účtovníctva v nadnárodnej korporácii.
b) Zručnosti – vedieť používať účtovné analytické nástroje a softvér. Získajte aj mäkké zručnosti.
c) Kompetencia – schopnosť identifikovať špecifiká nadnárodnej spoločnosti a aplikovať tvrdé a mäkké zručnosti.

Stručná osnova predmetu

V rámci predmetu sa majú študenti venovať nasledujúcim oblastiam:
1 Úvod do korporátneho účtovníctva.
2 Účtovníctvo hardvéru a softvéru
3 Účtovníctvo služieb
4 Účtovníctvo súvahových účtov
5 účtovná závierka
6 Štatutárne účtovníctvo
7 Režijné náklady a nákladové strediská
8 Akvizície a odpredaj majetku
9 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
10 Účtovanie podnikov v skupine
11 Interná kontrola a interný audit.
12 Manažérske zručnosti

Sylabus predmetu

1 Úvod do podnikového účtovníctva. • Účtovné systémy, účtovné knihy a tok účtovných údajov. • Účtovanie a inventarizácia zostatkov súvahových účtov. • Účtovný cyklus a účtovná závierka. • Vykazovanie podľa segmentov. 2 Hardvérové ​​a softvérové ​​účtovníctvo • Vecné a časové rozčlenenie nákladov do výnosov. • Príjmy z predaja hardvéru a softvéru. • 3 Účtovanie a vykazovanie rezerv a zásob. • Posúdenie špecifických transakcií (spätné odkúpenie, brutto vs. netto, agent verzus predajca, ..) • Klasifikácia nákladov. 4 Účtovníctvo služieb • Vykazovanie výnosov z predaja služieb (Strategický outsourcing, IT služby, poradenstvo) • Účtovanie a vykazovanie rezerv. • Zákazková výroba (metóda percenta dokončenia) • Opravy, záruka a údržba. 5 Súvahové účtovníctvo • Pohľadávky a opravné položky k nedobytným pohľadávkam. • Záväzky z obchodného kontaktu. • Účtovanie bankových transakcií. • Vnútropodniková banka a peňažné toky medzi spoločnosťami skupiny. 6 Zákonné účtovníctvo • Rozdiely medzi US GAAP a zákonným účtovníctvom. • Príprava účtovnej závierky. • 7 Výpočet a vykazovanie priamych daní. • Odložený daňový záväzok. 8 Réžia a nákladové strediská • Materiál a časové rozlíšenie režijných nákladov. • Princíp nákladového strediska a rozdelenie nákladov. • Rozdelenie režijných nákladov. 9 Akvizície a úbytky majetku • Účtovná integrácia nadobudnutej spoločnosti. • Príprava účtovnej závierky predávaného segmentu a overenie audítorskou spoločnosťou. • Oddelenie účtovníctva k dátumu predaja. 10 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok • Definícia a klasifikácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. • Klasifikácia, odpisovanie, vyraďovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. • Zníženie hodnoty majetku, opravná položka na uvedenie do pôvodného stavu 11 Skupinové účtovníctvo • Podstata a význam skupinového účtovníctva • Prehľad účtovného procesu spoločností v skupine (pohľadávky, záväzky, náklady, výnosy) 12 Vnútorná kontrola a vnútorný audit. • Vnútorná kontrola a jej funkcia. • Nástroje vnútornej kontroly. • Interný audit. • Sarbanes-Oxleyov zákon. 13 Manažérske zručnosti • Motivácia, odmeňovanie, spätná väzba, riešenie konfliktov, komunikácia, prezentačné schopnosti, angažovanosť.

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín semináre
26 hodín príprava na seminár
26 hodín príprava na písomnú skúšku
celková záťaž 78 hodín

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín semináre
26 hodín príprava na seminár
26 hodín príprava na písomnú skúšku
celková záťaž 78 hodín

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2021

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2021