Manažérske účtovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovaním predmetu študent nadobudne systematický a komplexný súbor vedomostí, kompetentnosti a zručností v oblasti manažérskeho účtovníctva a jeho významu pre uskutočňovanie a podporu manažérskych rozhodnutí.
Absolvovaním predmetu študent získa:
vedomosť – porozumieť osobitostiam manažérskeho účtovníctva;
zručnosť – využívať techniky manažérskeho účtovníctva na podporu manažmentu/manažérom pri plánovaní, kontrole a monitorovaní výkonnosti pri napĺňaní a realizácii predmetu činností účtovných jednotiek;
kompetentnosť – vyhodnotiť informácie manažérskeho účtovníctva.

Stručná osnova predmetu

Vymedzenie nákladového a manažérskeho účtovníctva a stanovenie jeho úloh v účtovnom informačnom systéme účtovnej jednotky, porovnanie prvkov účtovného informačného systému, členenie nákladov z rôznych hľadísk používaných v nákladovom a manažérskom účtovníctve, využitie štatistických techník v manažérskom účtovníctve, využitie techník a metód nákladového účtovníctva, využitie alternatívnych techník manažérskeho účtovníctva, rozpočtovníctvo, štandardné kalkulácie a meranie výkonnosti.

Odporúčaná literatúra

1. TUMPACH, Miloš. Manažérske a nákladové účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2008. 253 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-168-2.
2. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. ISBN 978-80-89962-00-6.
3. ACCA: Management Accounting, 2021

Sylabus predmetu

1. Vymedzenie nákladového a manažérskeho účtovníctva a stanovenie jeho úloh v účtovnom informačnom systéme účtovnej jednotky, porovnanie prvkov účtovného informačného systému, koncepcie nákladov 2. Členenie nákladov z rôznych hľadísk používaných v nákladovom účtovníctve 3. Členenie nákladov z rôznych hľadísk používaných v manažérskom účtovníctve 4. Využitie štatistických techník v manažérskom účtovníctve – lineárne funkcie a rovnice, analýza fixnej a variabilnej zložky nákladov, koncepcia korelačného koeficientu a lineárnej regresie 5. Materiálové náklady (metódy určenia spotreby), mzdové náklady, režijné náklady 6. Zodpovednostné účtovníctvo a prevod a preúčtovanie nákladov pomocných stredísk 7. Vnútroorganizačné účtovníctvo 8. Kalkulačný systém a kalkulačné metódy v nezdruženej výrobe 9. Kalkulačný systém a kalkulačné metódy v združenej výrobe 10. Procesná výroba - metóda stanovených nákladov, FIFO a AVCO 11. Alternatívne techniky manažérskeho účtovníctva – kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností, kalkulácia cieľových nákladov, kalkulácia životného cyklu, TQM a ich porovnanie s klasickými technikami nákladového účtovníctva 12.Rozpočtovníctvo - význam, príprava, typy rozpočtov, kontrola rozpočtov a odchýlky 13. Štandardné kalkulácie predajnej ceny a variácií objemu a meranie výkonnosti

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežný test (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
54 hodín príprava na skúšku z toho: 24 hodín príprava na príklady (30 % hodnotenia z výslednej skúšky) a 30 hodín príprava na teoretickú časť (40 % z hodnotenia výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežný test (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
54 hodín príprava na skúšku z toho: 24 hodín príprava na príklady (30 % hodnotenia z výslednej skúšky) a 30 hodín príprava na teoretickú časť (40 % z hodnotenia výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022