Finančné účtovníctvo II

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu by mali študenti nadobudnúť vedomosti, kompetencie a zručnosti potrebné na zvládnutie účtovania o pokročilých transakciách a skutočnostiach v podnikateľskej praxi, zostavenie účtovnej závierky podľa slovenských účtovných predpisov a na základnú interpretáciu jej informácií. Na výsledky vzdelávania tohto predmetu bude nadväzovať Analýza účtovnej závierky, ktorá sa interpretáciou údajov bude zaoberať v širšom rozsahu.
Vedomosti
Študent získa poznatky o podstate pokročilých transakcií v podnikateľskej prax a o ich účtovnom zobrazení – tak, ab v kombinácii s vedomosťami získanými na predchádzajúcich predmetoch (Účtovníctvo a Finančné účtovníctvo I) bol schopný porozumieť komplexne porozumieť požiadavkám na účtovanie a zostavovanie účtovnej závierky podľa národných účtovných predpisov a jej obsahu.
Kompetentnosť
Študent bude schopný správne posúdiť ekonomickú podstatu transakcií vrátane tých ktoré sú odvetvovo špecifické (investovanie, poskytovanie služieb, prenájom, poľnohospodárska činnosť). Na základe toho bude schopný v súlade s nadobudnutými vedomosťami zvoliť primeraný spôsob účtovania, oceňovania a vykazovania a vysvetliť jeho dosah.
Zručnosť
Študent bude schopný samostatne zaúčtovať pokročilé účtovné transakcie v podnikateľskej praxi a zostaviť účtovnú závierku v súlade národnými účtovnými predpismi.

Stručná osnova predmetu

Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok v individuálnej účtovnej závierke. Virtuálny majetok. Moderné a neštandardné formy platenia. Biologický majetok a poľnohospodárska produkcia. Špecifické transakcie a skutočnosti v sektore služieb a ich účtovné zobrazenie. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Prenájom z účtovného pohľadu prenajímateľa a nájomcu. Využitie predvahy a zostavenie súvahy. Obsah a zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát, prehľadu zmien vlastného imania a prehľadu peňažných tokov.

Odporúčaná literatúra

1. FARKAŠ, R. 2020: Účtovná závierka obchodných spoločností. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-571-0247-2.
2. JUHÁSZOVÁ, Z. a kol. (2021). Účtovníctvo vlastníckych transakcií. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021.
3. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (Act on bankruptcies and restructuralization)
6. Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov (By-laws of the Ministry of Finance on accounting procedures and general chart of accountants for the businesses which are using double-entry accounting systems)
7. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (By-laws of the Ministry of finance on the detailed form of the individual financial statements for large accounting entities and subject of public interest, and the scoe of their information which have to be disclosed from them

Sylabus predmetu

1. Dlhodobý finančný majetok v individuálnej účtovnej závierke Vymedzenie dlhodobého finančného majetku, významné kategórie tohto majetku, jeho oceňovanie (vrátane prvotného ocenenia a zmeny hodnoty) a odúčtovanie. 2. Krátkodobý finančný majetok Vymedzenie krátkodobého finančného majetku, významné kategórie tohto majetku v praxi jeho oceňovanie (vrátane jeho prvotného ocenenia a zmeny hodnoty) a odúčtovanie. 3. Virtuálny majetok Vymedzenie virtuálneho majetku, jeho významné kategórie a jeho účtovanie a oceňovanie v prípade účtovnej jednotky ktorá je predajcom, účtovnej jednotky ktorá vytvára dodatočný virtuálny majetok vytvára a v prípade vstupy virtuálnej meny na trhy. Odúčtovanie virtuálneho majetku. 4. Moderné a neštandardné formy platenia Vymedzenie moderných neštandardných foriem platenia. Účtovné zobrazenie platenia prostredníctvom platobných kariet (vrátane využívania platobných brán), dedikovaných služieb tretích strán (napr. Paypal) a využitia faktoringu a cash poolingu. 5. Biologický majetok a poľnohospodárska produkcia Vymedzenie a účtovné zobrazenie poľnohospodárskej činnosti, biologického majetku a poľnohospodárskej produkcie. 6. Osobitosti účtovníctva v sektore služieb Špecifické transakcie a skutočnosti v sektore služieb a ich účtovné zobrazenie na príklade cestovných kancelárií. 7. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov Akruálny princíp, príklady využitia a dopad jeho nevyužívania a jeho uplatnenie v rôznych typoch účtovných jednotiek. 8. Prenájom z pohľadu účtovania prenajímateľa Charakteristika prenájmu, jeho ekonomický význam a účtovné zobrazenie u prenajímateľa. 9. Prenájom z pohľadu účtovania nájomcu Ekonomický význam a účtovné zobrazenie prenájmu u nájomcu. 10. Využitie predvahy a zostavenie súvahy Predvaha a jej použitie. Obsah a zostavenie súvahy vo vertikálnej a horizontálnej forme a interpretácia prezentovaných údajov. 11. Zostavenie výkazu ziskov a strát a prehľadu zmien vlastného imania Obsah výkazu ziskov a strát s využitím účelového a druhového členenia prevádzkových nákladov a interpretácia jeho údajov. Náklady a výnosy ovplyvňujúce a neovplyvňujúce výsledok hospodárenia. Obsah a zostavenie prehľadu zmien vlastného imania. 12. Zostavenie prehľadu peňažných tokov nepriamou metódou Obsah výkazu peňažných tokov. Vzťah výkazu peňažných tokov k výkazu ziskov a strát a zostavenie prehľadu peňažných tokov nepriamou metódou. 13. Zostavenie prehľadu peňažných tokov priamou metódou a príprava poznámok Zostavenie výkazu peňažných tokov priamo metódou a interpretácia jeho informácií. Príprava poznámok vrátane všeobecných častí, účtovnej politiky a prehľadov stavu a pohybu významných položiek majetku a záväzkov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 príprava na cvičenia
13 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (25 % hodnotenia z výslednej skúšky)
26 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (75 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 130

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 príprava na cvičenia
13 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (25 % hodnotenia z výslednej skúšky)
26 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (75 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 130

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022