Základy účtovníctva v anglickom jazyku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o účtovníctve v anglickom jazyku tak, aby pochopili jeho podstatu.
Vedomosti - Študenti, ktorí už absolvovali účtovníctvo na stredných školách, získajú rozšírené poznatky o základných pojmoch a vzťahoch v účtovníctve a účtovnej závierke v anglickom jazyku.
Zručnosť - Študenti si osvoja podstatu účtovníctva a postup účtovania v podvojnom účtovníctve v anglickom jazyku
Kompetentnosť - Študenti si osvoja nový prístup k účtovníctvu ako len podľa podmienok v SR.

Stručná osnova predmetu

Podstata a význam účtovníctva, základné pojmy používané v účtovníctve, vyhodnotenie finančnej situácie účtovnej jednotky, aktíva a pasíva, súvaha, členenie majetku a zdrojov majetku pre potreby vykázania v súvahe, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia, výkaz ziskov a strát, základné princípy účtovníctva, účtovná dokumentácia a oceňovanie, vplyv účtovných prípadov na súvahu, výsledkové účtovné prípady, účet a účtovanie na účtoch.

Odporúčaná literatúra

McLANEY, E – ATRILL, P. 2020. Accounting and Finance: An Introduction. Harlow : Pearson Education Limited, 2020. ISBN: 1292312262

Sylabus predmetu

1. Podstata a význam účtovníctva 2. Základné pojmy používané v účtovníctve 3. Vyhodnotenie finančnej situácie účtovnej jednotky 4. Aktíva a pasíva 5. Súvaha 6. Členenie majetku a zdrojov majetku pre potreby vykázania v súvahe 7. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia 8. Výkaz ziskov a strát 9. Základné princípy účtovníctva 10. Účtovná dokumentácia a oceňovanie 11. Vplyv účtovných prípadov na súvahu 12. Výsledkové účtovné prípady 13. Účet, účtovanie na účtoch

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na cvičenia
12 hodín príprava na priebežný test (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
27 hodín príprava na skúšku z toho: 12 hodín príprava na príklady (30 % hodnotenia z výslednej skúšky) a 15 hodín príprava na teoretickú časť (40 % z hodnotenia výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 78

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na cvičenia
12 hodín príprava na priebežný test (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
27 hodín príprava na skúšku z toho: 12 hodín príprava na príklady (30 % hodnotenia z výslednej skúšky) a 15 hodín príprava na teoretickú časť (40 % z hodnotenia výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 78

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022