Automatizácia účtovníctva

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom vzdelávania je nadobudnúť zručnosti pri vedení účtovných záznamov s podporou systémov automatizovaného spracovania údajov, ako aj prehĺbenie a upevnenie vedomostí získaných na predmetoch účtovníctvo podnikateľských subjektov a účtovníctvo podnikateľských odvetví v rámci ktorých študenti nadobudli teoretické vedomosti nevyhnutné na vedenie účtovníctva prostredníctvom účtovných resp. ekonomických systémov. Na základe existujúcich vedomostí a novonadobudnutých zručností študenti získajú kompetencie viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku s využitím aplikačného softvéru resp. softvérov, ktoré predstavujú základný nástroj používaný v priebehu vyučovacieho procesu.
Absolvovaním predmetu študenti získajú:
vedomosť – porozumieť osobitostiam vedenia účtovných záznamov s podporou informačných technológií, porozumieť väzbám medzi jednotlivými účtovnými prípadmi s akcentom na maximalizáciu využitia automatizácie t. j. prenos údajov z jednej agendy do inej agendy, prepájanie záznamov, eliminácia manuálneho zadávania účtovných prípadov priamym zápisom do účtovných kníh a pod.
zručnosť – schopnosť urobiť nastavenia vybraných systémov na úrovni globálneho a užívateľského nastavenie tak, aby funkčnosť a efektívnosť použitia automatizovaných systémov pri vedení účtovných záznamov čo najlepšie zodpovedala individuálnym potrebám, požiadavkám a podmienkam účtovných jednotiek,
kompetentnosť – vedenie bežného účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky, vytvorenie účtovného informačného systému, vedenie podporných, operatívnych agiend, ktoré primárne neslúžia na účtovanie účtovných prípadov, ale predstavujú východisko na získanie informácií, ktoré následne sú predmetom účtovania a vykazovania ako napr. evidencia dlhodobého majetku odpisovaného a stanovenie účtovných a daňových odpisov, agendy personalistika a mzdy, skladové hospodárstvo a pod.

Stručná osnova predmetu

Charakteristika systémov určených na spracovanie účtovných záznamov. Analýza trendov automatizácie procesov súvisiacich s vedením bežného účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky, možnosti digitalizácie účtovných záznamov z legislatívneho hľadiska ako aj praktická aplikácia digitalizácie v procese prípravy dokladov na zaúčtovanie až po fázu zverejňovania a archivácie účtovných záznamov.
Charakteristika vybraného ekonomického systému, ktorý bude používaný v priebehu výučby. Založenie účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva a vytvorenie užívateľa vrátane pridelenia požadovanej úrovne práv. Východiskové nastavenie na úrovni účtovnej jednotky ako celku (globálne nastavenia) a na úrovni osoby, ktorá má pridelené prístupové práva na rôznych úrovniach (užívateľské nastavenia). Osvojenie si práce so záznamami, vytvorenie záznamov, vyhľadávanie, triedenie, zoskupovanie záznamov na základe zvolených kritérií, tvorba výstupov za účelom poskytovania informácií podľa požiadaviek používateľov informácií z účtovníctva, úprava a prispôsobenie pracovnej plochy s cieľom maximálneho využitia možností automatizácie. Vytvorenie východiskových databáz: číselné rady na označovanie účtovných dokladov ako aj vybraných zložiek majetku, účtový rozvrh, predkontácie, cudzie meny, bankové účty, hotovostné pokladne a pod. Účtovanie vybraných účtovných prípadov z oblasti zúčtovacích vzťahov s využitím agiend: Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky. Evidencia preddavkových faktúr. Účtovanie platieb v agendách Banka, Pokladňa s akcentom na možnosti prepájania záznamov t. j. prenos informácií z agiend s predpismi pohľadávok a záväzkov do agiend určených na ich úhrady a inkasá. Vedenie evidencie o dlhodobom majetku odpisovanom, vrátane tvorby odpisových plánov a následné účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s dlhodobým hmotným a nehmotným majetok, ako zaradenie, odpisovanie a vyraďovanie. Vedenie personálnej agendy, výpočtu miezd vrátane ich zaúčtovania. Zostavenie výkazov účtovnej závierky.

Odporúčaná literatúra

Právne predpisy upravujúce oblasť účtovníctva, pracovno-právnych vzťahov, vybrané časti právnych predpisov upravujúcich uplatňovanie daňových výdavkov/nákladov.
Príklady a podklady v elektronickej podobe poskytované prostredníctvom e-learningového portálu.
Štúdie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch a články v odborných časopisoch.

Sylabus predmetu

1. Charakteristika systémov určených na spracovanie účtovných záznamov. Analýza trendov automatizácie procesov súvisiacich s vedením bežného účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky. Digitalizácia. 2. Východiská vedenia účtovných záznamov a zostavenia účtovnej závierky, opakovanie právna úprava účtovníctva. 3. Ekonomický systém, vytvorenie účtovnej jednotky, vytvorenie užívateľa, oboznámenie sa prostredím ekonomického systému: informačná plocha, rozloženie pracovnej plochy, hlavné menu a ponuky hlavného menu, agendy – neúčtovné, účtovné. Globálne a užívateľské nastavenia. 4. Práca so záznamami: vytvorenie záznamov, vyhľadávanie, triedenie, zoskupovanie záznamov na základe zvolených kritérií, tvorba tlačových zostáv. Nastavenie pracovnej plochy s cieľom maximálneho využitia možností automatizácie. Vytvorenie východiskových databáz: adresár, číselné rady, účtový rozvrh, predkontácie, cudzie meny, bankové účty, hotovostné pokladne a pod. 5. Účtovanie zúčtovacích vzťahov: pohľadávky (Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky), záväzky (Prijaté faktúry, Ostatné záväzky). Evidenčné (neúčtovné) záznamy na základe preddavkových (zálohových) faktúr. Zúčtovacie vzťahy v cudzej mene. Tlačové zostavy, možnosti exportovania výstupov do pdf. alebo excelovských zostáv. 6. Účtovanie bezhotovostných platieb. Banka – založenie viacerých bankových účtov (vrátane devízového účtu), vytvorenie analytických účtov v rámci účtového rozvrhu, vytvorenie predkontácií podľa účtovných prípadov v riešených príkladoch. Akcent na rozlíšenie priamych platieb a platieb typu likvidácia. 7. Účtovanie hotovostných platieb. Pokladňa – založenie viacerých pokladní (vrátane valutovej pokladne), vytvorenie analytických účtov v rámci účtového rozvrhu, vytvorenie predkontácií podľa účtovných prípadov v riešených prípadoch. Akcent na rozlíšenie priamych platieb a platieb typu likvidácia. Práca so šablónami. 8. Založenie agendy Majetok. Nadväznosť na účtovné prípady obstarania dlhodobého hmotného majetku. Účtovanie prípadov týkajúcich sa zaradenia odpisovaného majetku do používania. Vytvorenie plánov účtovných odpisov, nastavenie kritérií pre potreby daňového odpisovania. Zaúčtovanie odpisov. 9. Založenie agendy Personalistka. Nastavenie pracovných pomerov s následným výpočtom miezd a zaúčtovaným miezd s využitím automatizovaného účtovania. 10. Účtovanie účtovných prípadov na základe interných účtovných dokladov: stravné lístky, finančný príspevok na stravovanie, vyúčtovanie spotreby pohonných látok, zúčtovanie DPH a pod. 11. Účtovná uzávierka a účtovná závierka. Tlačové zostavy: obratová predvaha, analytická súvaha, analytická výsledovka, výkazy účtovnej závierky. 12. Súhrnný príklad: využitie všetkých agiend v novozaloženej účtovnej jednotke vrátane nastavení na úrovni globálneho aj užívateľského nastavenia. Kombinácia účtovných prípadov, striedanie zápisov v jednotlivých agendách, vzájomné väzby medzi účtovnými záznamami. 13. Súhrnný príklad – dokončenie, kontrola riešenia prostredníctvom výstupov vo forme tlačových zostáv. Záverečné zhrnutie, vyhodnotenie a udelenie bodov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

52 hodín cvičenia
39 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežné písomné práce (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
41 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Pracovné zaťaženie študenta

52 hodín cvičenia
39 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežné písomné práce (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
41 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022