Metódy štatistického porovnávania

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Na konci semestra budú mať študenti prehľad o štatistických metodických nástrojoch vhodných na analýzu ekonomických javov, konkrétnejšie:
Zručnosti
- Po absolvovaní predmetu budú študenti vedieť aplikovať vhodné štatistické metódy pri analýze ekonomických javov.
Vedomosti
- Študenti budú schopní merať, hodnotiť a analyzovať ekonomické javy. Budú vedieť pritom využiť vhodné štatistické metodické prostriedky.
Kompetencie
- Študenti budú vedieť aplikovať vhodné štatistické metódy pri vlastnej analytickej činnosti a na základe toho prijímať vhodné rozhodnutia.

Stručná osnova predmetu

Predmet poskytuje poznatky o jednotlivých metodických nástrojoch vhodných na štatistické analýzy.

Odporúčaná literatúra

PAŽITNÁ, M. – LABUDOVÁ, V.: Metódy štatistického porovnávania. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
FEDERICO, D. – PERROTTI, D. E. – GOLDSZIER, P.: Index numbers and their relationship with the economy. ECLAC, 2020.
JEFF, R. – O'NEILL, R. – WINTON. J.: A practical introduction to index numbers. John Wiley & Sons, 2015.
DIEWERT, W. ERWIN.: Cost of living indexes and exact index numbers. Emerald Group Publishing Limited, 2009.
PRASADA, RAO, D.S. – SELVANATHAN, E.A.: Index Numbers A Stochastic Aporoach. Palgrave Macmillan UK, 1994.
BAKYTOVÁ, H.: Teória štatistiky. Bratislava: Edičné stredisko, 1990.
CYHELSKÝ, L.: Teorie statistiky I. Praha: SNTL, 1990.
ALLEN, R. G. D.: Index Numbers in Theory and Practice. Springer, 1982.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná o najnovšie vedecké a odborné tituly.

Sylabus predmetu

1. Úvod do teórie porovnávania a indexovej metódy – druhy porovnávaných veličín a ich porovnateľnosť, porovnávanie rozdielom a podielom, základ porovnávania, vývoj indexovej metódy. 2. Klasifikácia indexov a požiadavky na ne kladené, vlastnosti indexov. 3. Bortkiewiczov rozklad. 4. Individuálne indexy – ich typy a absolútne rozdiely. 5. Súhrnné indexy – ich typy a absolútne rozdiely. 6. Porovnávanie zložených javov – porovnávanie súčinov dvoch faktorov (rozklady ich indexov a absolútnych rozdielov). 7. Porovnávanie zložených javov – porovnávanie súčtov súčinov dvoch faktorov (rozklady ich indexov a absolútnych rozdielov). 8. Cenové indexy v hospodárskej praxi – indexy spotrebiteľských cien a indexy životných nákladov, zisťovanie spotrebiteľských cien. 9. Využitie cenových indexov – meranie inflácie, štatistická deflácia, koeficienty cenovej pružnosti. 10. Medzinárodné porovnávanie – výber krajín, porovnateľnosť údajov, medzinárodné porovnávanie hrubého domáceho produktu, medzinárodné štatistické orgány a ich publikácie. 11. Jednoduché metódy viacrozmerného porovnávania – určovanie typu premenných, metódy tvorby syntetickej premennej (metóda poradí, bodovacia metóda, metóda normovanej premennej, metóda vzdialenosti od fiktívneho objektu). 12. Smery a koncepcie v indexovej teórii – základné tvary klasických cenových indexov. 13. Smery a koncepcie v indexovej teórii – smery novodobej indexovej teórie (asymetrické tvary cenových indexov, regresný, funkcionálny prístup, Stuvelov, Divisiov index).

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca,
30 % teoretická časť skúšky,
40 % praktická časť skúšky

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 130 h
účasť na prednáškach 26 h,
účasť na cvičeniach 26 h,
príprava na cvičenia 13 h,
príprava na priebežnú písomnú prácu 13 h,
príprava na skúšku 52 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 30.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 30.01.2022