Ekonomicko-štatistické analýzy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Na konci semestra budú mať študenti prehľad o ukazovateľoch a štatistických metodických nástrojoch používaných na analýzu ekonomických a sociálnych javov, konkrétnejšie:
Zručnosti
- Po absolvovaní predmetu budú študenti vedieť aplikovať vhodné štatistické metódy pri analýze ekonomických javov.
Vedomosti
- Študenti budú schopní merať, hodnotiť a analyzovať ekonomické a sociálne javy a procesy. Budú vedieť pritom využiť vhodné metodické prostriedky.
Kompetencie
- Študenti budú schopní porozumieť štatistickým ukazovateľom a ich vypovedacej schopnosti vo vzťahu k ekonomickým a sociálnym javom. Budú vedieť aplikovať vhodné štatistické metódy pri vlastnej analytickej činnosti a na základe toho prijímať vhodné rozhodnutia.

Stručná osnova predmetu

Predmet poskytuje poznatky o jednotlivých metódach štatistickej analýzy a ich možnostiach aplikácie na analýzu ukazovateľov vo vybraných oblastiach ekonomickej a sociálnej štatistiky.

Odporúčaná literatúra

HURBÁNKOVÁ, Ľ – BOLGÁČ, J.: Sociálno-hospodárska štatistika. Bratislava: Ekonóm, 2021
HURBÁNKOVÁ, Ľ. – SIVAŠOVÁ, D.: Hospodárska štatistika I. Bratislava: Ekonóm, 2018
SODOMOVÁ, E. a kol.: Hospodárska štatistika II. Bratislava: Ekonóm, 2019
FRIEDRICH, V. – MAJOVSKÁ, R.: Výběr z ekonomické statistiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010
GIOVANNINI, E.: Understanding Economic Statistics: an OECD perspective. Paris. OECD 2008
HINDLS, R.: Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007
JÍLEK, J. – MORAVOVÁ, J.: Ekonomické a sociální indikátory: od statistiky k poznatkum. Praha: Futura, 2007
JÍLEK, J. a kol.: Nástin sociálněhospodářské statistiky. VŠE Praha. 2005
KONTŠEKOVÁ, O. a kol.: Úvod do hospodárskej štatistiky. Bratislava: ES EU, 2000
Literatúra bude priebežne aktualizovaná o najnovšie vedecké a odborné tituly.

Sylabus predmetu

1. Úvod do ekonomicko-štatistických analýz – predmet a úlohy, inštitúcie poskytujúce údaje z oblasti ekonomicko-štatistických analýz (Štatistický úrad Slovenskej republiky, Eurostat). 2. Štatistika obyvateľstva – základné zdroje údajov, meranie stavu, štruktúry a hustoty obyvateľstva. 3. Štatistika obyvateľstva – meranie pohybu obyvateľstva, ukazovatele prirodzeného, mechanického a sociálneho pohybu. 4. Štatistika rodín a domácností – rodina, domácnosť, kategórie sociálnej príslušnosti jednotlivcov, základné ukazovatele štatistiky rodín a domácností 5. Štatistika trhu práce – zdroje pracovných síl, zamestnanosť, nezamestnanosť, absolútne a relatívne základné ukazovatele trhu práce 6. Štatistika príjmov obyvateľstva – čistý peňažný príjem (disponibilný príjem), ukazovatele priemerného príjmu, ukazovatele reálnych a nominálnych príjmov, index spotrebiteľských cien, miery inflácie, ukazovatele diferenciácie príjmov obyvateľstva. 7. Štatistika spotreby obyvateľstva – definovanie a klasifikácia spotreby, metódy štatistického zisťovania spotreby, merné jednotky spotreby, metódy analýzy spotreby, kvantifikácia faktorov ovplyvňujúcich spotrebu. 8. Štatistika chudoby a životnej úrovne – hranica chudoby, výskyt chudoby a priepasť chudoby, meranie chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ, index ľudského rozvoja. 9. Štatistika zdravia – zdravotnícka sieť, zdravotnícke služby, zdravotný stav obyvateľstva a jeho podmienky, základné ukazovatele štatistiky zdravia. 10. Štatistika vzdelávacích aktivít a výchovných služieb – formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, neformálne učenie, ukazovatele vzdelávacích kapacít a vzdelávacích procesov, celoživotné vzdelávanie. 11. Finančné ukazovatele podniku – charakteristika, predmet a význam, druhy finančnej analýzy. 12. Analýza finančných ukazovateľov podniku – ukazovatele likvidity, aktivity, zadlženosti a rentability. 13. Systém národných účtov ESA 2010 – základné princípy, transakcie s produktmi, rozdeľovacie a finančné transakcie, postupnosť účtov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca,
30 % teoretická časť skúšky,
40 % praktická časť skúšky

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach 26 h,
účasť na cvičeniach 26 h,
príprava na cvičenia 13 h,
príprava na priebežnú písomnú prácu 39 h,
príprava na skúšku 52 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 30.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 30.01.2022