Finančná matematika I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovanie predmetu Finančná matematika I predpokladá rozvoj finančného myslenia v čase.
Vedomosti
Pokrok v oblasti nových vedomostí je po absolvovaní predmetu evidentný. Študenti porozumejú závislosti kapitálu od času, princípom finančnej ekvivalencie, anuitám, pojmom súčasnej a budúcej hodnoty diskrétnych a spojitých finančných tokov a ich ohodnocovaní.. Taktiež získajú zručnosť pri zostrojovaní umorovacích plánov pôžičiek rôznych typov.
Kompetentnosti
Na základe uvedených vedomostí dokážu študenti v rámci nových získaných kompetencii riešiť zadané úlohy pre súčasné a budúce hodnoty anuít pri diskrétnych a spojitých úrokových sadzbách, umorovaní pôžičiek a ohodnocovaní finančných tokov.
Zručnosti
V rámci vzdelávacieho procesu nadobudnú také zručnosti, ktoré umožnia študentom riešiť a vyznať sa vo funkciách finančnej matematiky, v postupoch zahrňujúcich časovú štruktúru finančných tokov, umorovaní pôžičiek a vedieť využiť postup finančnej ekvivalencie.

Stručná osnova predmetu

Úrok na sporiacich účtoch, jednoduché a zložené úrokovanie, porovnamie. Faktor súčasnej a budúcej hodnoty, diskontovanie, súčasná a budúca hodnota. Existencia a jednoznačnosť IRR a jej numerická aproximácia. Polehotná, predlehotná anuita, súčasná a budúca hodnota, práca s finančnými tabuľkami. Odložená anuita a spojito vyplácaná anuita. Vlastnosti perpetuít. Výpočet neznámej úrokovej sadzby anuity lineárnou interpoláciou, Newtonovou-Raphsonovou metódou. Súčasná a budúca hodnota aritmeticky rastúcej a klesajúcej anuity. Súčasná hodnota geometricky rastúcej anuity, anuita so spojitými finančnými tokmi. Anuita p-termínovaná, anuitné umorovanie. Anuitné umorovanie, splátkový kalendár, nízky štart pôžičiek. Vplyv inflácie, dane a odpisov na investičný projekt. Časová štruktúra úrokových sadzieb, výnosová krivka, výnos dlhodobých cenných papierov.

Odporúčaná literatúra

1. Pinda, Ľ.: Finančná matematika I. Letra Edu 2021, ISBN: 978-80-89962-82-2
2. Pinda, Ľ.: Finančná matematika investičných projektov. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o. 2010, ISBN: 978-80-8078-319-8
3. Garrett, S. J.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Oxford: Elsevier, Butterworth – Heinemann, 2013, ISBN: 978-0-08-098240-3
4. Ruckman, CH. - Fransis, J.: A Practical Guide for Actuaries and other Business Professionals. BPP Professional Education.2004, ISBN: 978-0975313602

Sylabus predmetu

1. Úrok na sporiacich účtoch, jednoduché a zložené úrokovanie, porovnamie 2. Faktor súčasnej a budúcej hodnoty, diskontovanie, súčasná a budúca hodnota 3. Existencia a jednoznačnosť IRR a jej numerická aproximácia 4. Polehotná, predlehotná anuita, súčasná a budúca hodnota, práca s finančnými tabuľkami 5. Odložená anuita a spojito vyplácaná anuita 6. Vlastnosti perpetuít 7. Výpočet neznámej úrokovej sadzby anuity lineárnou interpoláciou, Newtonovou-Raphsonovou metódou 8. Súčasná a budúca hodnota aritmeticky rastúcej a klesajúcej anuity 9. Súčasná hodnota geometricky rastúcej anuity, anuita so spojitými finančnými tokmi 10. Anuita p-termínovaná, anuitné umorovanie 11. Anuitné umorovanie, splátkový kalendár, nízky štart pôžičiek 12. Vplyv inflácie, dane a odpisov na investičný projekt 13. Časová štruktúra úrokových sadzieb, výnosová krivka, výnos dlhodobých cenných papierov

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežná písomná práca,
10 % semestrálna seminárna práca, resp. projekt,
10 % priebežné spracovanie úloh, pracovných listov resp. prípadových štúdií.
70 % písomná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 h
26 hodín prednášok,
26 hodín cvičení,
65 hodín samostatného štúdia v rámci prípravy na skúšku,
13 hodín príprava na semináre ,
13 hodín spracovanie semestrálneho projektu,
13 hodín príprava na zápočtovú písomku.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022