Matematika I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Úspešný absolvent predmetu bude mať znalosti z diferenciálneho a integrálneho počtu potrebné pre štúdium ďalších ekonomických predmetov. Po absolvovaní predmetu študenti získajú:
Vedomosti
- porozumenie základným princípom diferenciálneho a integrálneho počtu a ich jednoduchým aplikáciám v ekonómi,
- uvedomenie si nevyhnutnosti využívania kvantitatívnych (matematických) metód v ekonomických aplikáciách.
Zručnosti
- študenti dokážu riešiť základné úlohy z diferenciálneho a integrálneho počtu aj využitím vhodných open source softvérových systémov,
- riešiť základné úlohy z problematiky ekonomickej analýzy a interpretovať výsledky riešení.
Kompetencie
- aktívne rozširovať svoje matematické vedomosti a zručnosti a využívať ich v ďalších predmetoch kvantitatívneho zamerania.

Stručná osnova predmetu

Funkcie jednej reálnej premennej. Vlastnosti funkcií. Grafy funkcií. Funkcie ekonomickej analýzy, ich vlastnosti a grafy. Limita funkcie. Pravidlá pre výpočet limít. Jednostranné limity. Spojitosť funkcie v bode a na množine. Asymptoty grafu funkcie. Diferenčný podiel a derivácia funkcie. Jej geometrická a ekonomická interpretácia. Vzorce na derivovanie. Diferenciál funkcie a jeho aplikácie. L’Hospitalove pravidlá. Marginálne veličiny. Elasticita funkcie. Cenová elasticita dopytu. Monotónnosť funkcie. Vyššie derivácie. Konvexnosť a konkávnosť funkcie. Inflexný bod. Lokálne extrémy funkcie. Ekonomické aplikácie. Priebeh funkcie. Dvojrozmerný Euklidov priestor. Funkcia dvoch premenných. Funkcie ekonomickej analýzy. Homogénna funkcia. Parciálna funkcia. Parciálne derivácie. Vyššie parciálne derivácie. Ekonomické aplikácie parciálnych derivácií. Marginálne veličiny. Parciálna elasticita. Definícia lokálnych extrémov. Nutná a postačujúca podmienka lokálneho extrému. Ekonomické aplikácie lokálnych extrémov. Viazané extrémy. Ekonomické aplikácie viazaných extrémov. Definícia primitívnej funkcie a neurčitého integrálu. Základne pravidlá integrovania a tabuľkové integrály. Ekonomické aplikácie neurčitého integrálu.

Odporúčaná literatúra

1. KADEROVÁ, A. - KRÁTKA, Z. - KRČOVÁ, I. - MUCHA, V. - ŠOLTÉSOVÁ, T. (2020). Matematika pre ekonómov. Bratislava: Letra Edu.
2. KADEROVÁ, A. - MUCHA, V. - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, I. - ŠOLTÉSOVÁ, T. (2016). Matematika pre 1. ročník: učebný text. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, online.
3. FECENKO, J. - PINDA, Ľ. (2006). Matematika 1. IURA EDITION. Bratislava.
4. FECENKO, J. - SAKÁLOVÁ, K. (2006). Matematika 2. IURA EDITION. Bratislava.

Sylabus predmetu

1. Funkcie jednej reálnej premennej. Vlastnosti funkcií. Grafy funkcií. 2. Funkcie ekonomickej analýzy, ich vlastnosti a grafy. 3. Limita funkcie. Pravidlá pre výpočet limít. Jednostranné limity. 4. Spojitosť funkcie v bode a na množine. Asymptoty grafu funkcie. 5. Diferenčný podiel a derivácia funkcie. Jej geometrická a ekonomická interpretácia. Vzorce na derivovanie. Diferenciál funkcie a jeho aplikácie. L’Hospitalove pravidlá. 6. Marginálne veličiny. Elasticita funkcie. Cenová elasticita dopytu. Monotónnosť funkcie. 7. Vyššie derivácie. Konvexnosť a konkávnosť funkcie. Inflexný bod. 8. Lokálne extrémy funkcie. Ekonomické aplikácie. Priebeh funkcie. 9. Dvojrozmerný Euklidov priestor. Funkcia dvoch premenných. Funkcie ekonomickej analýzy. Homogénna funkcia. 10. Parciálna funkcia. Parciálne derivácie. Vyššie parciálne derivácie. Ekonomické aplikácie parciálnych derivácií. Marginálne veličiny. Parciálna elasticita. 11. Definícia lokálnych extrémov. Nutná a postačujúca podmienka lokálneho extrému. Ekonomické aplikácie lokálnych extrémov. 12. Viazané extrémy. Ekonomické aplikácie viazaných extrémov. 13. Definícia primitívnej funkcie a neurčitého integrálu. Základne pravidlá integrovania a tabuľkové integrály. Ekonomické aplikácie neurčitého integrálu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % semestrálna práca – písomný test,
70 % písomná skúška (teória a príklady)

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Účasť na prednáškach – 26
Účasť na cvičeniach – 26
Príprava na cvičenia – 26
Príprava na zápočet – 26
Príprava na skúšku (teória) – 26
Príprava na skúšku (príklady) – 26
Celková záťaž - 156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022