Seminár k bakalárskej práci II

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní Seminára k bakalárskej práci I bude študent schopný:
• zhromaždiť, spracovať a interpretovať odbornú literatúru z vybranej oblasti
• formulovať výskumné problémy
• tvorivo navrhovať postupy riešenia výskumných problémov

Stručná osnova predmetu

- spracovanie základnej odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce
- vypracovanie štruktúry hlavných kapitol a podkapitol záverečnej práce
- voľba metód spracovania záverečnej práce
- určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce

Odporúčaná literatúra

podľa zadanej témy záverečnej práce

Podmienky na absolvovanie predmetu

Samostatná práca, písomný projekt záverečnej práce, zápočet

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na seminároch: 26 h
Spracovanie úloh zadaných vedúcim záverečnej práce: 26 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022