Operačný výskum II

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- vedomosti z operačného výskumu k analýze ekonomických javov a procesov,
- vedomosti o operačnom výskume k modelovaniu ekonomických javov a procesov.
- vedomosti o operačnom výskume k vyhodnocovaniu a stanoveniu stratégii pre ekonomické procesy.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť využívať modely a metódy operačného výskumu,
- ovládanie adekvátneho softvéru k riešeniu úloh operačného výskumu.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou modelov a metód operačného výskumu pri analýze ekonomických problémov v oblasti ekonomickej praxe s využitím adekvátneho softvéru.

Stručná osnova predmetu

1. Základné typy úloh sieťovej analýzy. Sieťová analýza a lineárne programovanie.
2. Úloha o najkratšej ceste v sieti.
3. Úloha obchodného cestujúceho. Algoritmus najbližšieho suseda.
4. Podstata nájdenia kritickej cesty. Metódy CPM.
5. Modely rozvrhovania operácií. Mooreov algoritmus.
6. Smithov algoritmus.
7. Lawlerov algoritmus.
8. Modelovanie zásob. Podstata a klasifikácia modelov zásob. Deterministické modely zásob. Modely zásob bez deficitu a s deficitom.
9. Modelovanie obslužných procesov. Základné pojmy a prvky modelov hromadnej obsluhy. Základné modely hromadnej obsluhy. Modely bez čakania.
10. Modely hromadnej obsluhy s čakaním.
11. Optimalizácia obslužných procesov.
12. Modelovanie procesov obnovy. Modely obnovy s jednoduchou reprodukciou s rovnorodou a s rôznorodou začiatočnou vekovou štruktúrou.
13. Modelovanie stratégie obnovy.

Odporúčaná literatúra

1. Brezina, I., Pekár, J.: Úvod do operačného výskumu I. Letra Edu. 2018.
2. Brezina, I., Pekár, J.: Úvod do operačného výskumu II. Letra Edu. 2019.
3. Brezina, I., Pekár, J: Operačná analýza v podnikovej praxi. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014
4. Ivaničová, Z., Brezina, I., Pekár, J.: Operačná analýza. Bratislava: IURA Edition 2007
5. Chocholatá, M., Čičková, Z., Furková, A.: Operačná analýza. Zbierka príkladov. Bratislava: IURA Edition 2008.
6. Ivaničová, Z., Brezina, I., Pekár, J.: Operačný výskum, IURA Edition, Bratislava 2002
7. Taha, H.A.: Operations Research: An Introduction 10th Edition. Prentice Hall, New Jersey 2017
8. Eiselt, H. A., Sandblom, Carl-Louis: Operations Research. Springer 2012.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % práca na cvičeniach a vypracovanie projektov
70 % kombinovaná záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 6 kreditov x 26 h = 156 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
26 hodín účasť na prednáškach
26 hodín účasť na cvičeniach
26 hodín príprava na prednášky
26 hodín príprava na cvičenia
26 hodín spracovanie projektu
26 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022