Operačný výskum I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- vedomosti o operačnom výskume k analýze ekonomických javov a procesov,
- vedomosti o operačnom výskume k modelovaniu ekonomických javov a procesov,
- vedomosti o operačnom výskume k vyhodnocovaniu a stanoveniu stratégií pre ekonomické procesy.

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť využívať modely a metódy operačného výskumu,
- ovládanie adekvátneho softvéru k riešeniu úloh operačného výskumu.

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou modelov a metód operačného výskumu pri analýze ekonomických problémov v oblasti ekonomickej praxe s využitím adekvátneho softvéru.

Stručná osnova predmetu

1. Kvantitatívny prístup k manažmentu. Manažment a operačný výskum, matematické modely a metódy v ekonomike.
2. Klasifikácia štandardných modelov a metód. Etapy riešenia úloh. Matematický aparát pre základné modely operačného výskumu.
3. Štruktúrne modely podniku. Základná štruktúra modelu, priame a plné koeficienty spotreby interných a externých zdrojov.
4. Optimalizačné metódy pre riadenie podniku.
5. Úlohy matematického programovania. Podstata lineárneho programovania.
6. Formulácia úloh lineárneho programovania. Geometrické riešenie úloh lineárneho programovania.
7. Riešenie úloh lineárneho programovania simplexovou metódou.
8. Dualita v úlohách lineárneho programovania. Ekonomická interpretácia duality.
9. Analýza citlivosti optimálneho riešenia úlohy lineárneho programovania.
10. Podstata distribučných problémov. Dopravné úlohy a ich vlastnosti.
11. Formulácia vybilancovaných a nevybilancovaných dopravných úloh.
12. Riešenie vybilancovaných a nevybilancovaných dopravných úloh. Problémy degenerácie.
13. Rôzne typy priraďovacích problémov a riešenie týchto úloh.

Odporúčaná literatúra

1. Brezina, I., Pekár, J.: Úvod do operačného výskumu I. Letra Edu. 2018.
2. Brezina, I., Pekár, J.: Úvod do operačného výskumu II. Letra Edu. 2019.
3. Brezina, I., Pekár, J: Operačná analýza v podnikovej praxi. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014
4. Ivaničová, Z., Brezina, I., Pekár, J.: Operačná analýza. Bratislava: IURA Edition 2007
5. Chocholatá, M., Čičková, Z., Furková, A.: Operačná analýza. Zbierka príkladov. Bratislava: IURA Edition 2008.
6. Ivaničová, Z., Brezina, I., Pekár, J.: Operačný výskum, IURA Edition, Bratislava 2002
7. Taha, H.A.: Operations Research: An Introduction 10th Edition. Prentice Hall, New Jersey 2017
8. Eiselt, H. A., Sandblom, C.-L.: Operations Research. Springer 2012.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % práca na cvičeniach a vypracovanie projektov
70 % kombinovaná záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

182 hodín
26 hodín účasť na prednáškach
26 hodín účasť na cvičeniach
26 hodín príprava na prednášky
26 hodín príprava na cvičenia
39 hodín spracovanie projektu
39 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022