Ekonomická analýza II

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvent predmetu získa schopnosti vysvetliť základné ekonomické javy formuláciou riešením a interpretovaním ekonomických modelov.
Zručnosti
- Schopnosť riešiť základné jednoduché ekonomické problémy pomocou ekonomických modelov.
Vedomosti
- Úvod do ekonomickej teórie; pochopenie základných princípov hospodárskeho rastu, hospodárskych cyklov, inflácie, ekonomického vplyvu peňazí a peňažných inštitúcií na ekonomiku.
Kompetencie
- Schopnosť zhodnotiť vplyvy rôznych ekonomických politík a šokov, základné schopnosti formulácie a vyjadrenia teoretických ekonomických východísk pre štatistickú ekonomickú (ekonometrickú) analýzu.

Stručná osnova predmetu

1. Pozorovania ekonomického prejavu vo viac obdobiach – fenomény hospodársky rast, hospodársky cyklus a inflácia
2. Hospodársky rast
3. Model rastu, rozdiely medzi chudobnými a bohatými krajinami vo svete
4. Nezamestnanosť, model nezamestnanosti
5. Modely hospodárskeho cyklu, zatvorená ekonomika
6. Model malej otvorenej ekonomiky
7. Peniaze a hospodárske cykly
8. Peniaze v modeloch otvorenej ekonomiky
9. Teórie hospodárskeho cyklu s flexibilnými cenami a mzdami
10. Súčasná keynesovká teória hospodárskeho cyklu
11. Inflácia, Phillipsova krivka a neofischerovské efekty
12. Peniaze, inflácia a banky
13. Monetárna ekonómia

Odporúčaná literatúra

1. Barro, R.J. Macroeconomics – A Modern Approach. Thomson South Western, 2008.
2. Doepke, M., Lehnert, A., Sellgren, A.W. Macroeconomics. http://faculty.wcas.northwestern.edu/~mdo738/book.htm (október 2019).
3. Schmitt-Grohe, S., Uribe, M., Woodford, M. International Macroeconomics. http://www.columbia.edu/~mu2166/UIM/ (október 2019).
4. Wang, Susheng (2018). Microeconomic Theory. Singapore: Springer.
5. Williamson, S.D. Macroeconomics. Harlow: Pearson, 2018.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % práca cez semester, 60 % záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

130 h,
účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, práca cez semester 30 h,
príprava na skúšku 48 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk, Anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022