Ekonomická analýza I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvent predmetu získa schopnosti vysvetliť základné ekonomické javy formuláciou riešením a interpretovaním ekonomických modelov hlavne na základnej (mikro)ekonomickej úrovni.
Zručnosti
- Schopnosť riešiť základné jednoduché ekonomické problémy pomocou ekonomických modelov na základnej (mikro)ekonomickej úrovni.
Vedomosti
- Úvod do ekonomickej teórie; pochopenie základných princípov správania firmy a spotrebiteľa, fenoménu rizika a jeho vplyvu na ekonomické správanie, pochopenie princípov všeobecných rovnovážnych vzťahov v jednoduchom hospodárstve, (hospodárstvo Robinsona Crusoea alebo hospodárstvo banánového ostrova).
Kompetencie
- Schopnosť zhodnotiť vplyvy základných ekonomických politík a šokov, základné schopnosti formulácie a vyjadrenia teoretických ekonomických východísk pre štatistickú ekonomickú (ekonometrickú) analýzu hlavne na základnej (mikro)ekonomickej úrovni.

Stručná osnova predmetu

1. Základné ekonomické pojmy a merania
2. Analýza výroby vo firmách
3. Správanie firmy
4. Analýza nákladov firiem
5. Správanie monopolov a oligopolov
6. Správanie spotrebiteľa
7. Porovnanie rovnováh spotrebiteľa
8. Modely ekonomiky banánového ostrova
9. Finančné vplyvy na hospodárstvo banánového ostrova
10. Riziko a jeho vplyv na ekonomické správanie spotrebiteľa a firmy
11. Všeobecná rovnováha na trhoch
12. Efektívnosť a blahobyt v národnom hospodárstve
13. Modely ekonomiky Robinsona Crusoea

Odporúčaná literatúra

1. Doepke, M., Lehnert, A., Sellgren, A.W. Macroeconomics. http://faculty.wcas.northwestern.edu/~mdo738/book.htm (október 2019).
2. Wang, Susheng (2018). Microeconomic Theory. Singapore: Springer.
3. Williamson, S. D. (2018). Macroeconomics. Harlow: Pearson.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % práca cez semester, 60 % záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h,
účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, práca cez semester 42 h,
príprava na skúšku 62 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk, Anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022