Konceptuálne modelovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické vedomosti a praktické kompetencie pre budovanie poznatkovej bázy modelovacích techník a rozvoj zručností v mapovaní reálnych dejov a štruktúr, ktoré tvoria predmet vedeckého skúmania. Ďalej rozvoj schopností analyzovať a prezentovať ideové riešenia skúmanej problematiky na konceptuálnej úrovni.
Doménovými oblasťami pre aplikáciu získaných poznatkov a zručností je oblasť podnikovej agendy v oboch zložkách t.j. aj štrukturálnej aj procesnej.
Vedomosti a porozumenie.
Po preštudovaní tohto predmetu by študenti mali:
a) rozumieť princípom a zásadám tvorby konceptuálnych modelov,
b) poznať metodiky a príslušné nástroje analýzy problémov a návrhu riešení s využitím konceptuálnych modelovacích techník
Zručnosti, vlastnosti a atribúty.
Po štúdiu tohto predmetu by študenti mali byť schopní:
a) zostaviť konceptuálne modely popisujúce skúmané štruktúry, javy alebo navrhované riešenia z vopred definovaných relevantných pohľadov tak, aby mohli slúžiť pre potreby následnej analýzy či prezentácie navrhovaných riešení;
b) aplikovať rôzne metódy s využitím existujúcich metodík a konceptuálnych modelov pre analýzu skúmaných systémov;
c) prakticky vedieť použiť nástroje pre tvorbu konceptuálnych modelov.

Stručná osnova predmetu

1. Úvod do terminológie a teórie konceptuálneho modelovania,
2. Úloha a miesto konceptuálnych modelov pri systémovej analýze a riešení problémov,
3. Princípy tvorby modelov,
4. Modelovanie štruktúry a modelovanie dynamiky, rôzne účely modelovania, globálny verzus detailný pohľad, statický verzus dynamický pohľad na modelovaný systém
5. Štandardy pre konceptuálne modelovanie
6. Modelovanie podniku,
7. Metodiky konceptuálneho modelovania a analýzy
8. Nástroje konceptuálneho modelovania
9. Najčastejšie chyby konceptuálneho modelovania

Odporúčaná literatúra

Dimitris Karagiannis, Heinrich C. Mayr, John Mylopoulos (eds.), Domain-Specific Conceptual Modeling: Concepts, Methods and Tools, Springer, 2016.
2. D.W. Embley and B. Thalheim (eds.), The Handbook of Conceptual Modeling: Theory, Practice, and Research Challenges, Springer, 2011.
3. A. Olivé, Conceptual Modeling of Information Systems, Springer, 2007.
4. O. Pastor and J.C. Molina, Model-Driven Architecture in Practice: A Software Production Environment Based on Conceptual Modeling, Springer, 2007.
5. B. Thalheim, Entity-Relationship Modeling: Foundations of Database Technology, Springer, 2000.
6. M.P. Papazoglou, S. Spaccapietra, and Z. Tari (eds.), Advances in Object-Oriented Data Modeling, The MIT Press, 2000.
7. P.P. Chen, J. Akoka, H. Kangassalo, B. Thalheim, Conceptual Modeling: Current Issues and Future Directions, Springer, 1999.
8. D.W. Embley, B.D. Kurtz, and S.N. Woodfield, Object-Oriented Systems Analysis: A Model-Driven Approach, Prentice Hall, 1992.
9. C. Batini, S. Ceri, S.B. Navathe, Conceptual Database Design: An Entity-Relationship Approach, Addison Wesley, 1991.
10. M.L. Brodie, J. Mylopoulos, J.W. Schmidt (eds.), On Conceptual Modelling: Perspectives from Artificial Intelligence, Databases, and Programming Languages, Springer, 1984.
Doplnková študijná literatúra:
"Conceptual Modeling - 40th International Conference, ER 2021, Virtual Event, October 18-21, 2021, Proceedings," A. K. Ghose, J. Horkoff, V. E. S. Souza, J. Parsons, and J. Evermann, Eds., 2021, vol. 13011: Springer, in Lecture Notes in Computer Science, doi: 10.1007/978-3-030-89022-3. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89022-3
"Conceptual Modeling - 39th International Conference, ER 2020, Vienna, Austria, November 3-6, 2020, Proceedings," G. Dobbie, U. Frank, G. Kappel, S. W. Liddle, and H. C. Mayr, Eds., 2020, vol. 12400: Springer, in Lecture Notes in Computer Science, doi: 10.1007/978-3-030-62522-1. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-62522-1

Podmienky na absolvovanie predmetu

40% - individuálny projekt
60% - písomná skúška vo forme testu a riešenia problémovej úlohy

Pracovné zaťaženie študenta

8 kreditov x 26 hodín = 208 hodín
Rozdelenie študijného zaťaženia:
Účasť na prednáškach a seminároch: 16 hodín
Príprava na semináre: 16 hodín
Písomné úlohy: 76 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 100 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022