Elektronické podnikanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu, by mali byť študenti schopní:
A. Orientovať sa a mať v prehľad v problematike elektronického podnikania
B. Analyzovať potreby používateľov a sformulovať podstatu riešenia úlohy
C. Poznať možnosti využívania IKT v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov
D. Poznanie súčasných podmienok uplatnenia koncepcie e-podnikania.
E. Podstatu úspešného zavedenia kompletného e-business riešenia
F. Uvedomiť si, že pre zavedenie koncepcie e-podnikania v praxi je nutné riešiť oblasti:·nasadenie obchodných a informačných portálov
G. Prezentovať a obhajovať na profesionálnej úrovni nimi navrhované riešenia
H. Vytvoriť a naprogramovať Návrh projektu www stránky

Stručná osnova predmetu

1. Postavenie elektronického podnikania vo firme a spoločnosti. Vplyv EP na organizáciu
2. Stratégie elektronického obchodu. Prostriedky k dosahovaniu strategických cieľov. Vytváranie aliancií, globálna pôsobnosť, rýchle čiastkové inovácie, dôraz na individuálne potreby zákazníka, pružný manažment, tímová práca, virtuálne tímy, IS na báze znalostí a integrácie aplikácií
3. Základné vzťahy medzi subjektmi v e-businesse, aplikácie e-businessu a ich vzťahy
4. Search Engine Optimization. SEO v prípade hotového webu. SEO v prípade nového webu. Analýza konkurencie.
5. Reklama, marketing a public relations na internete.
6. Online marketingová kampaň.
7. Elektronické zásobovanie, e-Procurement. Princípy, možnosti a funkcie elektronického zásobovania. Možnosti, služby a kategórie elektronických trhovísk.
8. Komplex aplikácií a technológií pre riadenie dodávateľských reťazcov – Supply Chain Management (SCM). Procesy v SC. Princípy riešenia SCM.
9. Customer Relationship Management (CRM) – riadenie vzťahov so zákazníkmi ako súčasť e-podnikania. Procesy CRM. Procesy a obchodný cyklus.
10. Mobilné obchodovanie, princípy riešenia m-Commerce, možnosti a funkčnosti m-Commerce.
11. Problematika bezpečnosti v oblasti elektronického podnikania.
12. Využitie DTP aplikácií v podnikovej praxi, tvorba a využitie tlačových dokumentov na prezentáciu podniku.
13. Návrh projektu www stránky s využitím redakčného systému Wordpress.

Odporúčaná literatúra

1. SZIVOSOVÁ, M.: Elektronické podnikanie, Merkury 2022
2. DOMES, M.: SEO jednoduše, Computer Press, a.s. Brno 2011, ISBN 978-80-251-3456-63.
3. DORČÁK, P, - POLLÁK, F.: Marketing & e-business, EZO, s. r. o. Prešov 2010, ISBN 978-80-970564-0-74.
4. BELEŠČÁK, D.: Vytváříme e-shop ve WordPressu pomocí WooCommerce. Brno: Computer Press, 2014. 238 s. ISBN 978-80-251-4153-3.
5. BLAŽKOVÁ, M.: Ako využiť internet v marketingu, Praha, Grada Publishing 2005, ISBN 80-247-1095-15.
6. BEDNÁR, M. 2010. Programujeme internetový obchod. Košice. Vydavateľstvo Milan Bednár 2010.
7. 208 s. ISBN 9788097048464
8. PEACOCK, M. 2011. Programujeme vlastní e-shop. Brno. Computer Press 2011. 336 s. ISBN
9. 9788025131817
10. SEDLÁČEK, J. E-komerce, internetový a mobil marketing od A po Z. Praha: BEN – technická
11. literatúra, 2006. 351 s. ISBN 80-7300-195-
12. DOMES, M. 2008. Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky . Brno. Computer Press 2008. 246 s. ISBN 9788025121603
13. Redakčný systém Wordpress: http://sk.wordpress.org/

Podmienky na absolvovanie predmetu

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 50%
50 bodov vypracovanie a obhájenie projektu – študenti vypracovávajú počas semestra projekt na vybranú tému zadanú vyučujúcim na začiatku semestra. Témy sa týkajú z oblastí elektronického podnikania. Takto overujeme nasledovné výsledky vzdelávania: E., F., G.
Záverečné hodnotenie 50%
50 bodov za písomnú skúšku – skúška pozostáva z otázok overujúcich získané vedomosti z nasledujúcich výsledkov vzdelávania: B., C., D., F

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
3 kreditov x 26 hodín = 78
Rozdelenie študijného zaťaženia:
Účasť na seminároch: 13 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 26 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 26 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022