Informatické zručnosti B

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Rozvoj IKT prináša so sebou neustále zmeny aj v ich aplikáciách v praxi a preto študenti by mali nadobudnúť tieto kompetentnosti:
A. Orientovať sa v uplatňovaní súčasných informačných a komunikačných technológií v praxi s dôrazom na využívanie PC.
B. Získať informačné zručnosti pri riešení konkrétnych zadaní ekonomických úloh s využitím znalosti z MS Excel v prehľadnej forme.
C. Interaktívna výučba pri riešení konkrétnych zadaní ekonomických úloh.
D. Podpora konštruktívneho učenia so zameraním na aplikácie poznatkov v praxi.
E. Prezentovať a obhajovať na profesionálnej úrovni nimi vytvorené semestrálne projekty.

Stručná osnova predmetu

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do práce s tabuľkovým procesorom MS Excel . Práca s listami v súbore – premenovanie, vloženie a odstránenie listov v zošite. Adresácia a vkladanie údajov. Automatické vypĺňanie a vytváranie postupností a zoznamov. Typy postupností. Tvorba vlastných zoznamov. Ukladanie a otváranie súborov.
2. Práca s tabuľkou, možnosti overovania vstupných údajov, typy obmedzenia údajov. Vytváranie poznámok k bunke. Spôsoby formátovania buniek. Formátovanie pozadia listu. Možnosti vytvárania a používania štýlov.
3. Práca s menami buniek a konštánt. Pravidlá tvorby vzorcov. Spôsoby vkladania funkcií. Matematické, logické a štatistické funkcie.
4. Funkcie pre dátum a čas, textové, informačné a vyhľadávacie funkcie. Zložené funkcie. Praktická ukážka významu ukotvenie riadkov a stĺpcov v tabuľke.
5. Práca s databázou. Štruktúra databázy, práca so záznamami prostredníctvom formulárov, triedenie záznamov - vzostupné, zostupné a podľa vlastného poradia. Filtrovanie záznamov. Druhy filtrov. Druhy výberových kritérií (podmienok) pri použití rozšíreného filtra.
6. Operácie s maticami. Použitie maticových vzorcov.
7. Grafická prezentácia údajov. Vytváranie grafov. Použitie databázových funkcií.
8. Vytváranie prehľadov listu, používanie symbolov prehľadu. Zlučovanie dát a vytváranie súhrnov.
9. Tvorba scenárov, prehliadanie scenárov, správa scenára
10. Goal seek – hľadanie spätného riešenia. Analýza „what if“ – citlivostná analýza.
11. Formy ochrany údajov. Ochrana na úrovni bunky, listu, zošitu a súboru. Správca scenárov..
12. Analýza problémov prostredníctvom prostriedku Riešiteľ. Tvorba a použitie kontingenčnej tabuľky.
13. Spolupráca MS Excelu s inými aplikáciami MS Office.

Odporúčaná literatúra

NAVARRU, M.: Ms EXCEL 2019, GRADA, 2019, ISBN 9788024720265
LAURENČÍK, M.: Excel 2016 a 2019 - pokročilé nástroje, GRADA, 2019,
PYTHON, A.: Excel 2021, Martinus, 2021, ISBN 847231544Y
SCHMIDT, P. : IKT pre začínajúcich používateľov MS Word 2007, MS Excel 2007. Bratislava, 2013. 116 s. ISBN 978-80-971532-0-5.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné riešenie úloh počas cvičení 20%, ku skúške je potrebné 51% z tejto povinnosti
Záverečná skúška – vypracovanie a obhájenie projektu 80% (absolvovanie skúšky znamená získanie min. 51% z hodnotenia skúšky)

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 78 h
Účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, vypracovanie projektu 19 h, príprava na skúšku 20 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 27.05.2024

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 27.05.2024