Informatika II

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu, študenti budú schopní:
A. Rozumieť základným princípom transformácie číselných, textových, grafických, multimediálnych údajov o objektoch reálneho sveta do sústavy využívanej počítačom (dvojkovej sústavy)
B. Analyzovať programové vybavenie počítača v závislosti od úloh, ktoré musí vykonávať.
C. Poznať viaceré a vedieť zvoliť primerané programové vybavenie počítača v závislosti od typu úloh, ktoré je potrebné riešiť.
D. Definovať základné a aplikačné programové vybavenie, dodatočné komunikačné programové vybavenie, aplikačné programové vybavenie pre riešenie všeobecných a špecifických požiadaviek používateľa
E. Definovať úlohu programovacích jazykov v sústave programového vybavenia počítača a informačného systému ako celku.
F. Rozumieť podstate modelov softvérových produktov, poznať silné a slabé stránky konkrétnych metodík
G. Chápať spôsob práce a organizáciu vzájomnej spolupráce pracovného tímu a osvojiť základy takejto spolupráce
H. Prezentovať a obhajovať na profesionálnej úrovni nimi navrhované riešenia
I. Vypracovať technickú dokumentáciu (správu), popisujúcu nimi navrhnuté riešenie vo forme seminárnej práce

Stručná osnova predmetu

Stručná osnova predmetu:
1. Základné definície pojmov: údaje, informácie, vedomosti, zručnosti. Základné typy údajov a ich rozdelenie. Spôsob využívania jednotlivých druhov údajov a informácií.
2. Kódovanie a šifrovanie, základné definície, spoločné a rozdielne znaky. Číselné sústavy. Práca v dvojkovej sústave.
3. Spôsob kódovania rôznych typu údajov do dvojkovej sústavy. Bit, Byte a jeho násobky, Word.
4. Programové vybavenie počítačov, základné typy programov. Základné programové vybavenie, programové vybavenie pre všeobecné použitie.
5. Operačné systémy, komunikačné programy na pripojenie periférnych zariadení.
6. Aplikačné programy a ich rozdelenie. Všeobecné aplikačné programy.
7. Programové vybavenie pre prácu v kancelárií. Základné operácie v textových a tabuľkových editoroch, tvorba prezentácie.
8. Špecifické aplikačné programové vybavenie pre rôzne oblasti činnosti človeka (školstvo, stavebníctvo, strojárstvo, matematika a fyzika a pod. )
9. Programové vybavenie na prácu v počítačovej sieti.
10. Programové vybavenie zamerané na komunikáciu (pošta, chat, videohovor, videokonferencia, zdieľanie obrazovky, diaľkové ovládanie počítača a pod.).
11. Skupinová práca pri tvorbe projektov, zdieľanie dokumentov, zdieľanie disku.
12. Spoločné využívanie počítačových zdrojov. Grid technológie, cloud riešenia a ich využitie pri spoločnej práci.
13. Vírusy a ich rozdelenie, základy počítačového práva.
Osnova cvičení
1. Úvod do jazyka R.
2. Vytváranie objektov a práca s nimi.
3. Dátové typy a rozdiely medzi nimi.
4. Operátory a ich použitie.
5. Základné vstavané funkcie jazyka R.
6. Dátové štruktúry a ich použitie.
7. Základy spracovania dát.
8. Práca s dátovými súbormi.
9. Práca s cyklami a podmienkami.
10. Funkcie rodiny apply.
11. Tvorba vlastných funkcií.
12. Práca s grafickými nástrojmi jazyka R.
13. Práca s externými knižnicami (tidyverse, dplyr a pod).

Odporúčaná literatúra

1. Kultan J., Serik M., Fajkus R.: Informatika pre netechnické školy, (vybrané otázky). Bratislava : STATIS, 2012. 128 s. [8,50 AH]. ISBN 978-80-85659-73-3., https://www.intercedu.com/informatic-books
2. Schmidt P., Kultan J., Prochádzka P.: Informatika – hardvér, https://www.intercedu.com/informatic-books
3. Pelikán J., : Matematické základy informatiky ISBN 9788024517780, VYDAVATEĽSTVO Oeconomica
4. Matiaško K., Základy informatiky, Vydavateľstvo Edis, 2004
5. Venables, V.,M. a kol.: An Introduction to R, https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf
6. Danko, J., Šafr, K.: R snadno a rychle 1, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2020, ISBN 978-80-245-2380-4
7. Danko, J., Šafr, K.: R snadno a rychle 2, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2020, ISBN 978-80-245-2381-1
8. Schmidt,P.: IKT pre začinajúcich používateľov, Bratislava 2013, ISBN 978-80-971532-0-5
9. Kaluža,J. – Kalužová, L. (2012). Informatika. Ekopress, ISBN: 9788086929835
10. Páleš, M. (2019 )Jazyk R pre aktuárov. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. 349 s. ISBN 978-80-89962-26-6.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Skúška 60% hodnotenia. Skúška pozostáva z dvoch častí: testu a konkrétnej problémovej úlohy na riešenie. Testom sa overuje dosiahnutá úroveň výsledkov vzdelávania A., C., F., G., riešením problémovej úlohy sa overuje dosiahnutá úroveň výsledkov vzdelávania B., C., D., E.
Cvičenia 40% Náplňou cvičení je vypracovanie a obhájenie projektu, na ktorom študenti pracujú jednotlivo. Obsahom celkového projektu je súhrn viacerých zadaní z oblasti informatiky, základného a aplikačného programového vybavenia. Uvedené zadania budú spracované jednotlivo alebo vo forme spoločných dokumentov. Súčasťou hodnotenia individuálneho študenta je tiež jeho aktivita na cvičení a oponovaní a hodnotení projektov iných študentov. Výsledky práce sú predložené vo forme čiastkových projektov, z ktorých bude vytvorený záverečný projekt. Záverečný projekt bude odovzdávaný vo forme textového súboru a videoprezentácie vykonanej práce

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
6 kreditov x 26 hodín = 156 hodín
Rozdelenie študijného zaťaženia:
Účasť na prednáškach a seminároch: 52 hodín
Príprava na semináre: 26 hodín
Písomné úlohy: 52 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 26 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.08.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.08.2022