Informatika I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu študenti budú schopní:
A. Orientovať sa v uplatňovaní súčasných informačných a komunikačných technológií v praxi s dôrazom na využívanie PC.
B. Detailne rozumieť hardvérovým komponentom počítača (základná doska, procesor, operačná pamäť, grafické karty, UPS, vstupno-výstupné zariadenia a iné).
C. Posúdiť vek a použiteľnosť technológií.
D. Posúdiť aplikovateľnosť technológií v konkrétnych oblastiach.
E. Pochopiť základy internetu vecí a možnosti jeho uplatnenia.
F. Rozlišovať základné sieťové komponenty a ich úlohu v počítačovej sieti.
G. Vhodne navrhnúť skladbu hardvérových komponentov počítača.

Stručná osnova predmetu

1. Základné pojmy a terminológia informatiky.
2. Počítač a jeho logická a fyzická štruktúra.
3. Procesory, architektúra CPU.
4. Základové dosky, grafické karty.
5. Pamäť a pamäťové médiá.
6. Vstupno-výstupné zariadenia.
7. Zdroje, UPS.
8. Zobrazovacie jednotky monitory.
9. Tlačiarne, plottre.
10. Rozhrania. Komunikačné rozhrania. Klávesnice, myši, tablety.
11. Sieťové komponenty.
12. Základy IoT.
13. Senzory a komunikačné jednotky.

Odporúčaná literatúra

Schmidt, P. – Kultan, J. – Procházka, P.: Informatika 1
Schmidt,P.: IKT pre začinajúcich používateľov, Bratislava 2013, ISBN 978-80-971532-0-5
Jindřich Kaluža, Ludmila Kalužová. Informatika. Ekopress 2012, ISBN: 9788086929835

Podmienky na absolvovanie predmetu

Podmienky na absolvovanie predmetu:
40 % semestrálna práca, preukazujú ňou kompetentnosti vo výsledkoch vzdelania: E, F, G.
60 % písomná skúška, preukazujú ňou kompetentnosti vo výsledkoch vzdelania A,B,C,D.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
7kr x 26h =182 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, spracovanie semestrálneho projektu 52 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022