Informatika I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu študenti budú schopní:
A. Orientovať sa v uplatňovaní súčasných informačných a komunikačných technológií v praxi s dôrazom na využívanie PC.
B. Detailne rozumieť hardvérovým komponentom počítača (základná doska, procesor, operačná pamäť, grafické karty, UPS, vstupno-výstupné zariadenia a iné).
C. Posúdiť vek a použiteľnosť technológií.
D. Posúdiť aplikovateľnosť technológií v konkrétnych oblastiach.
E. Pochopiť základy internetu vecí a možnosti jeho uplatnenia.
F. Rozlišovať základné sieťové komponenty a ich úlohu v počítačovej sieti.
G. Vhodne navrhnúť skladbu hardvérových komponentov počítača.

Stručná osnova predmetu

1. Základné pojmy a terminológia informatiky (údaj, správa informácia, bit, bajt, násobky, nové označovanie násobkov, umiestnenie informatiky medzi vednými disciplínami).
2. Počítač a jeho logická a fyzická štruktúra (Harvardská a VonNeumanova architektúra, činnosť počítača, pamäť, registre, správa pamäte).
3. Procesory, architektúra CPU (delenie, CPU podľa výrobcov a použitia, CPU podľa inštrukčnej sady, používaného slotu) .
4. Základové dosky, grafické karty (Delenie MB podľa veľkosti, podľa procesora, generácie CHIP setov, využitie grafickej karty, GPU, výkon GPU, parametre CPU a GPU, integrované CPU s GPU.
5. Pamäť a pamäťové médiá (druhy pamätí ROM, RAM, vývoj pamätí ROM, RAM, Generácie RAM, FDD, HDD, SSD, flash disk, pamäťové karty, optické médiá).
6. Vstupno-výstupné zariadenia (historický prehľad, mechanické, magnetické vstupné jednotky, terminály, tlačiarne, South bridge a správa I/O zariadení.
7. Zdroje, UPS (delenie zdrojov, konektory, napätia na konektoroch, zapojenie MB a všetkých zariadení, druhy a zapojenie UPS).
8. Zobrazovacie jednotky monitory (technológie zobrazovania CRT, TFT, Plasma, LCD, LED, OLED, parametre zariadení, správne nastavenie, rozlišovacia schopnosť, jas, konrast, obnovovacia frekvencia atď.).
9. Tlačiarne, plottre (delenie tlačiarní z historického hľadiska, podstata, jednotlivých technológií, mechanické, optické, atramentové, tepelné tlačiarne, delenie a využívanie plotrov).
10. Rozhrania. Komunikačné rozhrania. Klávesnice, myši, tablety, sluchadlá, mikrofón, VR okuliare, zariadenia na R.
11. Sieťové komponenty (podstata počítačových sietí, PAN a LAN, médiá, metalické, optické, koncovky, aktívne a pasívne prvky).
12. Základy IoT (podstata technológií ktoré patria do IoT, mikropočítače, radiče, kontroléry, vývojové platformy .
13. Senzory a komunikačné jednotky, prepojovacie polia, návrh zariadení s využitím vhodného softvérového projektovacieho nástroja.

Cvičenia:
V rámci cvičení študenti zvládnu prácu v tabuľkovom procesore a jeho využitie pri riešení ekonomických úloh.
1. Číselné operácie: analyzovanie, zapisovanie nákladov, vytváranie rôznych analýz, rôzne finančné analýzy, atď.
2. Vytváranie grafov – tvorba širokého množstva vysoko opraviteľných grafov
3. Vytváranie zoznamov – tvorba a ukladanie záznamov efektívne v jednoduchých tabuľkách
4. Textové operácie – štandardizácia a úprava textových dát
5. Vyhľadávacie funkcie – aplikácia na oblasť, list, viac listov
6. Štatistické funkcie – Chí kvadrát, korelácia, Poissonovo rozdelenie atď. pri štatistickom spracovaní dát
7. Pristupovanie k iným dátam – Extrakcia rôznych dátových zdrojov
8. Vytváranie grafických dashboardov – zjednodušenie pre účely makro analýzy veľkého množstva dát
9. Vytváranie grafík a diagramov – prostredníctvom SmartArt je možné vytvoriť rôzne grafické tvary alebo profesionálne diagramy
10. – 13. Automatizácia komplexných úloh – automatizácia únavných a rutinných procesov

Odporúčaná literatúra

Schmidt, P. – Kultan, J. – Procházka, P.: Informatika 1
Schmidt,P.: IKT pre začinajúcich používateľov, Bratislava 2013, ISBN 978-80-971532-0-5
Jindřich Kaluža, Ludmila Kalužová. Informatika. Ekopress 2012, ISBN: 9788086929835

Podmienky na absolvovanie predmetu

Podmienky na absolvovanie predmetu:
40 % semestrálna práca, preukazujú ňou kompetentnosti vo výsledkoch vzdelania: E, F, G.
60 % písomná skúška, preukazujú ňou kompetentnosti vo výsledkoch vzdelania A,B,C,D.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
7kr x 26h =182 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, spracovanie semestrálneho projektu 52 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022