AFD - Vystúpenie na ved. podujatí MVP a doktorandov EDAMBA, alebo fakultných pod. pre doktorandov publ. v zborníku (recenz.)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch