Seminár k záverečnej práci 2 (MEV) (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študent záverečného ročníka má povinnosť odovzdať záverečnú prácu, čím preukáže, že je schopný systematicky a samostatne riešiť zadané úlohy a pracovať v príslušnom odbore. Prostredníctvom tohto seminára študent dostáva od vedúceho práce pravidelnú odbornú podporu podľa zamerania konkrétnej záverečnej práce. Študent konzultuje s vedúcim práce štruktúru záverečnej práce a vhodnosť výberu metód pre spracovanie problematiky danej práce, výber použitej literatúry, študent nadobúda prax správneho citovania zdrojov. Od vedúceho práce priebežne získava usmernenie a spätnú väzbu k jednotlivým častiam záverečnej práce. Ako vzdelávací výstup študent vypracuje a predloží skompletizovanú záverečnú prácu.
Vedomosti: študent si praktický osvojí postup vedeckej práce, prehĺbi si vedomosti ohľadom pravidiel etického spracovania záverečnej práce
Kompetencie: študent dokáže samostatne riešiť zadaný problém a aplikovať vedecké metódy, dokáže uplatniť poznatky nadobudnuté počas štúdia a na základe získaných poznatkov bude vedieť kriticky posúdiť individuálne aspekty riešenej problematiky, bude schopný odborne sa vyjadrovať v písomnej forme, logicky a jasne formulovať svoje argumenty, správne analyzovať, vyhodnotiť a navrhnúť opatrenia
Zručnosti: študent dokáže viesť vedeckú diskusiu o danej problematike a prezentovať zistenia a výsledky svojej práce počas obhajoby záverečnej práce, študent získa predpoklady pre riešenie úloh v príslušnom odbore v nadväzujúcom štúdiu a v praxi.

Stručná osnova predmetu

1. Sumarizácia získaných dát, podkladov a teoretických poznatkov s cieľom ujasniť si ďalší postup písania záverečnej práce.
2. Diskusia o problematických aspektoch realizovaného výskumu.
3. Priebežné usmerňovanie študenta a konzultácia otázok počas písania druhej kapitoly záverečnej práce.
4. Usporiadanie materiálu, štylizácia textu, spresňovanie vzťahov a formulácií, kompletizácia a formálna úprava druhej kapitoly.
5. Prezentácia vypracovanej druhej (metodologickej) kapitoly záverečnej práce a jej hodnotenie vedúcim práce z hľadiska aplikácie použitých výskumných metód.
6. Priebežné usmerňovanie študenta a konzultácia otázok počas písania tretej kapitoly záverečnej práce.
7. Usporiadanie materiálu, štylizácia textu, spresňovanie vzťahov a formulácií, kompletizácia a formálna úprava tretej kapitoly.
8. Prezentácia vypracovanej tretej, aplikačnej resp. syntetickej kapitoly záverečnej práce, hodnotenie obsahovej a formálnej stránky odovzdaného rukopisu vedúcim práce po zohľadnení pripomienok vedúceho práce a návrhov vyplývajúcich zo vzájomnej diskusie vedúceho práce a študenta.
9. Priebežné usmerňovanie študenta a konzultácia otázok počas písania úvodu, záveru, abstraktu a zoznamu použitej literatúry.
10. Usporiadanie materiálu, štylizácia textu, spresňovanie vzťahov a formulácií, kompletizácia a formálna úprava úvodu, záveru, abstraktu a zoznamu použitej literatúry.
11. Predloženie a prezentácia vypracovanej kompletnej záverečnej práce vrátane úvodu, záveru, abstraktu, zoznamu použitej literatúry, hodnotenie obsahovej a formálnej stránky predložených súčastí práce vedúcim práce. Diskusia finálnych pripomienok a návrhov vedúceho práce k predloženej záverečnej práci.
12. Spätná väzba vedúceho práce, zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a možnosť ich využitia v ďalšom výskume a v praxi.
13. Príprava študenta na obhajobu danej témy pred komisiou pre obhajoby záverečných prác. Komplexné zhodnotenie záverečnej práce a udelenie zápočtu.

Odporúčaná literatúra

1. BRYMAN, A. The Research Question in Social Research: What is its Role? International Journal of Social Research Methodology, Vol. 10, No. 1, 5-20, 2020.
2. ALBAUGH, R. M. Thesis Writing, a Guide to Scholarly Style. Hassell Street Press, 2021.
3. CRESWELL, J. W., AND CRESWELL, J. D. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Fifth edition). Los Angeles: SAGE, 2018.
4. EVANS, D., GRUBA, P., ZOBEL, J. How to Write a Better Thesis. New York: Springer International Publishing, 2014.
5. PUNCH, Keith F. Developing Effective Research Proposals, SAGE Publications, 3rd ed. 2016.
6. SHARP, J. A. – PETERS J. – HOWARD, K. The Management of a Student Research Project, Third Edition, Gower, 2002.
7. NEUMAN, W.L., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Allyn and Bacon, Boston, 2011.
8. Code of Ethics of the University of Economics in Bratislava
9. Scientific literature related to the issue of a particular thesis

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné plnenie čiastkových úloh v rámci stanovených termínov.
Odovzdanie a prezentácia rukopisu druhej a tretej kapitoly záverečnej práce.
Odovzdanie a prezentácia skompletizovanej záverečnej práce vrátane úvodu, záveru, abstraktu, a zoznamu použitej literatúry.

Pracovné zaťaženie študenta

52 hodín, z toho 26 hodín aktívnej účasti na seminári a 26 príprava na semináre – plnenie čiastkových úloh

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022