Seminár k záverečnej práci 1 (MEV) (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študent záverečného ročníka má povinnosť odovzdať záverečnú prácu, čím preukáže, že je schopný systematicky a samostatne riešiť zadané úlohy a pracovať v príslušnom odbore. Prostredníctvom tohto seminára študent dostáva od vedúceho práce pravidelnú odbornú podporu podľa zamerania konkrétnej záverečnej práce. Študent konzultuje s vedúcim práce štruktúru záverečnej práce a vhodnosť výberu metód pre spracovanie problematiky danej práce, výber použitej literatúry, nadobúda prax správneho citovania zdrojov. Od vedúceho práce priebežne získava usmernenie a spätnú väzbu k jednotlivým častiam záverečnej práce. Ako vzdelávací výstup študent vypracuje a predloží osnovu práce a prvú kapitolu záverečnej práce.
Vedomosti: študent nadobudne vedomosti ohľadom pravidiel etického spracovania záverečnej práce, prehĺbi si poznanie súčasného stavu problematiky a odbornú (teoretickú) perspektívu v rámci riešenej problematiky.
Kompetencie: študent bude schopný odborne sa vyjadrovať v písomnej forme, logicky a jasne formulovať svoje myšlienky, vyhľadávať a spracovávať adekvátne zdroje a odbornú literatúru.
Zručnosti: študent nadobudne prax korektného preberania informácií z rôznorodých zdrojov pri spracovaní záverečnej práce a to v súlade etickým kódexom Ekonomickej univerzity v Bratislave, internou smernicou a autorským zákonom, študent si dokáže zadefinovať ciele záverečnej práce, stanoviť si postupnosť realizovania jednotlivých krokov a ich plnenie v čase.

Stručná osnova predmetu

1. Ohraničenie výskumného problému záverečnej práce, stanovenie hypotézy a hlavných výskumných otázok. Pojmový aparát a používanie odbornej terminológie. Stanovenie časového plánu písania záverečnej práce, požiadaviek na úspešné absolvovanie predmetu a kritérií hodnotenia.
2. Prístup k identifikovaniu vhodných informačných zdrojov pre vypracovanie jednotlivých častí práce. Bibliografický rešerš vedeckej a odbornej knižnej/časopiseckej literatúry, iných zdrojov a dát.
3. Citačná norma a požiadavky na citovanie použitej literatúry v záverečnej práci. Interná smernica k záverečných prácam.
4. Hodnotenie relevancie identifikovanej literatúry. Hodnotenie súčasnej úrovne výskumu doma i v zahraničí v príslušnej oblasti. Očakávaný prínos študenta ku skúmanej problematike.
5. Práca s elektronickými databázami (Scopus, Web of Science, Google Scholar a pod.). Diskusia o alternatívnych spôsoboch spracovania danej témy záverečnej práce.
6. Formulácia hlavného cieľa a čiastkových cieľov záverečnej práce.
7. Zostavenie detailnej osnovy záverečnej práce.
8. Prezentácia vypracovanej osnovy záverečnej práce a spätná väzba vedúceho práce z hľadiska stanoveného cieľa, vnútornej logiky a očakávaných výsledkov.
9. Stanovenie vhodných výskumných metód.
10. Priebežné usmerňovanie študenta a konzultácia otázok počas písania prvej kapitoly záverečnej práce.
11. Usporiadanie materiálu, štylizácia textu, spresňovanie vzťahov a formulácií, kompletizácia a formálna úprava prvej kapitoly.
12. Prezentácia prvej kapitoly záverečnej práce, hodnotenie obsahovej a formálnej stránky odovzdaného rukopisu vedúcim práce po zohľadnení pripomienok vedúceho práce a návrhov vyplývajúcich zo vzájomnej diskusie vedúceho práce a študenta.
13. Komplexné zhodnotenie uplynulej fázy písania záverečne práce, prístupu študenta k spracovaniu parciálnej časti záverečnej práce a stanovenie si ďalšieho postupu. Udelenie zápočtu.

Odporúčaná literatúra

1. BRYMAN, A. The Research Question in Social Research: What is its Role? International Journal of Social Research Methodology, Vol. 10, No. 1, 5-20, 2020.
2. ALBAUGH, R. M. Thesis Writing, a Guide to Scholarly Style. Hassell Street Press, 2021.
3. CRESWELL, J. W., AND CRESWELL, J. D. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Fifth edition). Los Angeles: SAGE, 2018.
4. EVANS, D., GRUBA, P., ZOBEL, J. How to Write a Better Thesis. New York: Springer International Publishing, 2014.
5. PUNCH, Keith F. Developing Effective Research Proposals, SAGE Publications, 3rd ed. 2016.
6. SHARP, J. A. – PETERS J. – HOWARD, K. The Management of a Student Research Project, Third Edition, Gower, 2002.
7. NEUMAN, W.L., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Allyn and Bacon, Boston, 2011.
8. Code of Ethics of the University of Economics in Bratislava
9. Scientific literature related to the issue of a particular thesis

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné plnenie čiastkových úloh v rámci stanovených termínov.
Odovzdanie a prezentácia detailnej osnovy záverečnej práce.
Odovzdanie a prezentácia rukopisu prvej kapitoly záverečnej práce.

Pracovné zaťaženie študenta

52 hodín, z toho 26 hodín aktívnej účasti na seminári a 26 príprava na semináre – plnenie čiastkových úloh

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022