Úvod do práva, právnych systémov a práva EÚ (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným cieľom predmetu je objasniť predmet úpravy jednotlivých právnych odvetví (s aplikáciou na právny poriadok SR) a ich prameňov, rozdielov medzi právnymi systémami a analýza ich spoločných znakov a špecifík. Ďalším cieľom predmetu je charakterizovať právo EÚ ako výsledok procesu európskej integrácie a existencie EÚ. Jeho súčasťou je analýza základných právnych pojmov práva EÚ a jeho prameňov.

Vedomosti a porozumenie: orientácia v právnej terminológii, porozumenie základným rozdielom medzi právnymi systémami, delenie právnych odvetví a predmet ich úpravy s dôrazom na právny poriadok SR, poznanie charakteristík práva EÚ, pochopenie vzťahu medzi právom EÚ, medzinárodným právom a národným právom členských štátov.

Praktické zručnosti: orientácia v právnych predpisoch SR a ich aplikácia na praktických prípadoch, analýza modelových situácií a vybraných typov zmlúv, schopnosť pracovať s rôznymi prameňmi práva EÚ a analyzovať ich.

Kompetencie: pochopenie právnych súvislostí v rámci rôznych právnych odvetví a jednotlivých odlišností medzi nimi s aplikáciou nadobudnutých teoretických poznatkov pri nadväzujúcich predmetoch v rámci študijného programu a v následnej praxi.

Stručná osnova predmetu

Úvod do teórie práva. Úvod do teórie štátu. Úvod do systému práva. Vybrané otázky ústavného práva SR. Vybrané otázky ústavného práva SR. Vybrané otázky obchodného, pracovného a trestného práva SR. Vynútiteľnosť práva v SR. Právo EÚ ako výsledok procesu európskej integrácie. Právny systém EÚ. Štáty ako konštitutívny prvok EÚ. Jednotlivci ako konštitutívny prvok EÚ. Súdny systém EÚ.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
WINKLER, M. et al. 2020. Basics of Law. Vydavateľstvo Ekonóm : Bratislava. ISBN 978-80-225-4781-9.

JANKŮ, M., MÁROVÁ, A. 2018. Fundamentals of Private Law (Textbook). VŠ finanční a správní. ISBN 978-80-7408-163-7.

BOGDAN, M. 2013. Concise Introduction to Comparative Law. Europa Law Publishing. ISBN 978-9089521255.

SIEMS, M. 2018. Comparative Law. Second Edition. Cambridge University Press. ISBN 9781316633557.

CRAIG, P., DE BÚRCA, G. 2020. EU Law: Text, Cases and Materials. Oxford : Oxford University Press, Seventh Edition, 2020, ISBN 9780198859840.

CHALMERS, D., DAVIES, G., MONTI, G. 2019. European Union Law: Cases and Materials. Cambridge : Cambridge University Press, Fourth Edition, 2019, ISBN 9781108463591.

Sylabus predmetu

1. Úvod do teórie práva pojem, obsah a predmet práva, právo a ostatné normatívne systémy, obsah práva a forma práva, pramene práva, právna norma (znaky právnej normy, štruktúra právnej normy, platnosť, účinnosť, druhy právnych noriem), odvetvia práva (verejné právo, súkromné právo, hmotné právo, procesné právo), aplikácia a realizácia práva. 2. Úvod do teórie štátu znaky štátu, historický kontext poňatia štátu, suverenita, funkcie štátu, deľba moci, formy štátu, klasifikácia ústav, formy vlády, modely štátu (anarchia, liberalistický štát, sociálny štát, autoritatívny štát), demokracia, idea právneho štátu, volebné systémy. 3.Úvod do systému práva medzinárodné právo, vnútroštátne právo a právo EÚ (základné črty), svetové právne systémy - kontinentálny, angloamerický, nábožensko-filozofický (základné črty, pramene, členenie), miesto slovenského práva v kontinentálnom právnom systéme. 4. Vybrané otázky ústavného práva SR pojem, predmet a pramene ústavného práva SR, Ústava SR, územná organizácia štátu a obyvateľstvo, základné práva a slobody, formy realizácie verejnej moci, voľby a volebné právo v SR, zákonodarná moc, výkonná moc, súdna moc, územná samospráva. 5. Vybrané otázky občianskeho práva SR pojem, predmet a pramene občianskeho práva SR, účastníci občianskoprávnych vzťahov (fyzické a právnické osoby), premlčanie a preklúzia, vecné práva, dedenie, záväzkové právo (jednotlivé zmluvné typy), zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie, rodinné právo. 6. Vybrané otázky obchodného, pracovného a trestného práva SR pojem, predmet a pramene obchodného práva, obchodné spoločnosti a družstvo, obchodné záväzkové vzťahy (vybrané zmluvné typy), pojem, predmet a pramene pracovného práva, pracovnoprávne vzťahy, pracovný pomer, pracovná zmluva, pojem, predmet a pramene trestného práva, trestný čin (pojem a druhy) zavinenie, sankcie. 7. Vynútiteľnosť práva v SR súdny systém SR, procesné pravidlá vybraných právnych odvetví - občianske právo procesné, trestné právo procesné, význam medzinárodných súdov (Európsky súd pre ľudské práva). 8. Právo EÚ ako výsledok procesu európskej integrácie história európskej integrácie - myšlienka európskej integrácie, vývojové etapy európskej integrácie, úniový nadnárodný model integrácie - právna povaha EÚ, hodnoty, ciele a zásady EÚ, právomoci EÚ, symboly EÚ. 9. Právny systém EÚ I. samostatnosť práva EÚ, predmet a pôsobnosť práva EÚ, pramene práva EÚ (primárne právo, všeobecné zásady práva EÚ, medzinárodné zmluvy, sekundárne právo, judikatúra súdov EÚ). 10. Právny systém EÚ II. proces tvorby práva EÚ, právomoci inštitúcií EÚ pri tvorbe práva EÚ, vlastnosti práva EÚ (priamy a nepriamy účinok práva EÚ, prednosť práva EÚ, zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva EÚ). 11. Štáty ako konštitutívny prvok EÚ členstvo v EÚ - európska identita, rozširovanie EÚ, posilnená spolupráca, výnimky zo spolupráce, vystúpenie z EÚ, prístupový proces SR do EÚ - chronológia jednotlivých krokov a dôležité míľniky. 12. Jednotlivci ako konštitutívny prvok EÚ občianstvo EÚ - vzťah štátneho občianstva a občianstva EÚ, práva vyplývajúce z občianstva EÚ a ich charakteristika (napr. právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov EÚ, právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a do orgánov samosprávy obcí, občianska iniciatíva, právo podávať petície Európskemu parlamentu, právo obrátiť sa na európskeho ombudsmana) ochrana základných práv v práve EÚ – vývoj, Charta základných práv EÚ. 13. Súdny systém EÚ vznik a vývoj súdneho systému, procesné pravidlá v konaní pred súdmi EÚ, druhy konaní pred súdmi EÚ, spolupráca národných súdov so Súdnym dvorom EÚ.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10% priebežná kontrola štúdia na hodinách (aktívna účasť, kontrolné otázky, úlohy na samostatnú prácu), 10% priebežný test, 20% prezentácia vybranej témy/prípadu, 60% písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26h, účasť na seminároch 52h, príprava na semináre 13h, spracovanie prípadu/ témy 10h, príprava na priebežný test 13h, príprava na skúšku 42h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 26.10.2023

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 26.10.2023