Medzinárodné právo verejné 1 (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným cieľom predmetu je pochopenie všeobecnej problematiky medzinárodného práva verejného. Cieľom je oboznámiť študentov s právnou úpravou medzinárodných vzťahov, vysvetliť osobitosti medzinárodného práva ako súboru právnych noriem, upravujúcich predovšetkým vzťahy medzi suverénnymi štátmi, čo zdôrazňuje základnú odlišnosť vnútroštátnych právnych poriadkov jednotlivých štátov a ich jednotlivých odvetví, objasniť najdôležitejšie pravidlá platné v súčasnom medzinárodnom práve, ktoré sa týkajú postavenia štátov, medzinárodných organizácií, obyvateľstva, štátneho územia, morského práva, medzinárodného zmluvného práva.
Vedomosti a porozumenie: pochopenie osobitostí, základných princípov a všeobecných charakteristík medzinárodného práva verejného.
Praktické zručnosti: schopnosť orientovať sa a pracovať s relevantnými prameňmi a judikatúrou Medzinárodného súdneho dvora OSN, argumentačné zručnosti.
Kompetencie: pochopenie právnych súvislostí v medzinárodných vzťahoch s možnou aplikáciou nadobudnutých teoretických skúseností v praxi.

Po absolvovaní predmetu by mal študent/študentka:
rozpoznať a identifikovať a chápať hlavné pojmy a terminológiu vrátane povahy, prameňov, subjektov, postavenia štátu ako hlavného aktéra a inštitucionálneho zázemia medzinárodného práva verejného,
mať povedomie o vybraných oblastiach medzinárodného práva ako napr. o právnom režime medzinárodných priestorov (šíre more, Antarktída, kozmický priestor) ako aj o postavení jednotlivca a obyvateľstva, najmä v kontexte ľudsko-právnej roviny,
osvojiť si základné postupy tvorby, výkladu a aplikácie medzinárodných zmlúv,
čítať s porozumením a analyzovať právny text a právne dokumenty,
vedieť diskutovať o aktuálnom dianí v medzinárodnom spoločenstve skrz pochopenie základných pojmov a princípov fungovania medzinárodného právneho systému.

Stručná osnova predmetu

Úvod do medzinárodného práva verejného. Pramene medzinárodného práva verejného a zásady priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi. Medzinárodnoprávne postavenie štátov, ich vznik a uznanie. Medzinárodné organizácie a ďalšie subjekty medzinárodného práva verejného. OSN ako univerzálna medzinárodná organizácia. Územie a iné priestory v medzinárodnom práve. Medzinárodnoprávne postavenie obyvateľstva. Právo medzinárodných zmlúv. Právne následky porušenia medzinárodného práva. Prostriedky mierového urovnávania medzinárodných sporov

Odporúčaná literatúra

EVANS, M.D. 2006. International Law. New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-928270-6.
ORAKHELASHVILI, A. (2018): Akehurst's Modern Introduction to International Law 8th Edition. Routledge, 2018. ISBN-13: 978-0415243568
CRAWFORD, J. (2019): Brownlie's Principles of Public International Law 9th Edition. Oxford University Press; 9th edition, 2019. ISBN 9780198737445
DIXON, M. (2013): Textbook on International Law: Seventh Edition 7th Edition. Oxford University Press; 7th edition, 2013. ISBN 9780199574452
SHAW, M. (2021): International Law 9th Edition. Cambridge University Press; 9th edition, 2021. ISBN 9781108733052.

Sylabus predmetu

1. Úvod do medzinárodného práva verejného - základné definičné znaky, pojem a predmet a osobitosti a povaha medzinárodného práva verejného, pomer medzinárodného a vnútroštátneho práva, stručná história, - pravidlá medzinárodného práva: pojem a klasifikácia, materiálne a procesné pravidlá, univerzálne, partikulárne a lokálne pravidlá, hard law a soft law, kogentné a dispozitívne pravidlá. 2. Pramene medzinárodného práva verejného a zásady priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi - základné pramene: medzinárodná zmluva, medzinárodná obyčaj, kodifikácia medzinárodného práva, - pomocné pramene: jednostranné právne akty štátov, rozhodnutia medzinárodných organizácií, súdne a arbitrážne rozhodnutia a názory náuky medzinárodného práva, ekvita. 3. Medzinárodnoprávne postavenie štátov, ich vznik a uznanie - suverenita štátu, základné práva a povinnosti štátov, vznik štátu a jeho právne dôsledky /vznik štátu, uznanie štátu, uznanie vlády, uznanie za povstalcov, uznanie za národ/ orgánov národno-oslobodzovacieho hnutia/, sukcesia štátov. 4. Medzinárodné organizácie a ďalšie subjekty medzinárodného práva verejného - pojem a vymedzenie medzinárodných organizácií, národ, povstalci a subjekty sui generis. 5. OSN ako univerzálna medzinárodná organizácia - inštitucionálny aspekt, kompetencie, ciele, základné zásady, teória implicitných právomocí a prípadová štúdia Bernadotte, Bezpečnostná rada OSN konajúca podľa kapitoly VI. a VII. 6. Územie a iné priestory v medzinárodnom práve I - štátne územie – pojem a zloženie štátneho územia, nadobúdanie a strata štátneho územia, štátne hranice a pohraničný režim, medzinárodnoprávny režim medzinárodných riek, prielivov a prieplavov, medzinárodné morské právo. 7. Územie a iné priestory v medzinárodnom práve II - medzinárodnoprávny režim Arktídy a Antarktídy, medzinárodno-právny režim nadzemských priestorov, kozmického priestoru a nebeských telies, medzinárodnoprávny režim vzdušného priestoru, medzinárodné právo životného prostredia. 8. Medzinárodnoprávne postavenie obyvateľstva I - pojem a kategórie obyvateľstva, štátne občianstvo, nadobúdanie, zmena, zánik a strata štátneho občianstva, dvojaké štátne občianstvo, diplomatická ochrana, bezdomovectvo/apolitizmus podľa medzinárodného práva, cudzinci a cudzinecké režimy podľa medzinárodného práva, extradícia v medzinárodnom práve. 9. Medzinárodnoprávne postavenie obyvateľstva II - medzinárodné azylové a utečenecké právo, medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv všeobecne, univerzálny systém ochrany ľudských práv, európske systémy ochrany ľudských práv. 10. Právo medzinárodných zmlúv I - druhy zmlúv, registrácia a publikácia medzinárodných zmlúv, vznik medzinárodných zmlúv, uzatváranie zmlúv a začiatok platnosti, výklad medzinárodných zmlúv, účinky platnej zmluvy pre zmluvné strany a tretie štáty. 11. Právo medzinárodných zmlúv II - výhrady k medzinárodným zmluvám, záruky plnenia medzinárodných zmlúv, zmena a revízia zmlúv, doba platnosti medzinárodnej zmluvy, ukončenie a suspendovanie platnosti zmluvy. 12. Právne následky porušenia medzinárodného práva medzinárodnoprávna zodpovednosť a donucovacie opatrenia v medzinárodnom práve. 13. Prostriedky mierového urovnávania medzinárodných sporov - Diplomatické prostriedky urovnávania sporov: vyjednávanie, dobré služby, mediácia, vyšetrovanie, zmier, súdne konanie/právne prostriedky na riešenie sporov: arbitráž a stále súdne orgány, sporové a posudkové konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečná známka je založená na priebežnej kontrole štúdia počas výučbovej časti semestra, pričom percentuálne to tvorí 30% celkového hodnotenia predmetu (účasť 2,5%, aktivita/kontrolné otázky 2,5%, semestrálna prezentácia 10%, priebežný test/písomka 15%). Záverečné hodnotenie je vo forme ústnej skúšky (70% celkového hodnotenia predmetu).

Pracovné zaťaženie študenta

pracovné zaťaženie študenta: 156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálnej prezentácie 13 h, príprava na priebežnú písomku/test 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022