Medzinárodné právo obchodné (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným cieľom predmetu je objasniť hlavné princípy medzinárodného obchodného práva a medzinárodného obchodu.

Vedomosti a porozumenie: Študenti nadobudnú vedomosti o základných špecifikách medzinárodného práva obchodného, jeho prameňoch a metódach regulácie právnych vzťahov s cudzím prvkom v obchodnoprávnych vzťahoch. Získané poznatky sú študenti potom schopní aplikovať v konkrétnych prípadoch vznikajúcich v praxi či pri ďalšom štúdiu medzinárodných ekonomických vzťahov.

Zručnosti: Študent nadobudne zručnosti vo využívaní rôznych prameňov medzinárodného obchodného práva – medzinárodného aj vnútroštátneho pôvodu, verejnoprávnych i súkromnoprávnych - dokáže ich analyzovať a aplikovať v konkrétnej situácii pri regulácii právnych vzťahov s cudzím prvkom.

Kompetencie: Po absolvovaní predmetu študent získa kompetencie v oblasti regulácie právnych vzťahov s cudzím prvkom, vecných a záväzkových práv, vďaka ktorým je schopný riešiť situácie vznikajúce v medzinárodnom hospodárskom styku.

Stručná osnova predmetu

POJEM A PREDMET MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA OBCHODNÉHO. PRAMENE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA OBCHODNÉHO. METÓDY REGULÁCIE PRÁVNYCH VZŤAHOV S CUDZÍM PRVKOM V MEDZINÁRODNOM OBCHODE. SUBJEKTY PRÁVA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE. VECNÉ PRÁVA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE. ZÁVÄZKY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE. RIEŠENIE SPOROV V MEDZINÁRODNOM OBCHODE. MEDZINÁRODNÉ PRÁVO PROCESNÉ

Odporúčaná literatúra

TWIGG-FLESNER, C. 2021. Foundations of International Commercial Law. Routledge. ISBN 9781138911338.

CORDERO-MOSS, G. 2014. International Commercial Contracts. Cambridge University Press, 2014. ISBN 1107684714.

FORDE, M. 2020. Commercial Law. Bloomsbury Professional. ISBN: 9781780436906

AUGUST, R. 2012. International Business Law: International Edition. Pearson Education Limited, 2012. ISBN 0273768611.

Sylabus predmetu

1. POJEM A PREDMET MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA OBCHODNÉHO Pojem a predmet medzinárodného práva súkromného Definícia medzinárodného práva obchodného – v širšom zmysle, v užšom zmysle Predmet medzinárodného práva obchodného Základné pojmové vymedzenie inštitútov - cudzí prvok, kolízia právnych poriadkov 2. PRAMENE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA OBCHODNÉHO Pramene medzinárodného práva obchodného aplikačná prednosť prameňov 3. PRAMENE MEDZINÁRODNÉHO OBCHODNÉHO PRÁVA II pomocné pramene – medzinárodné obchodné zvyklosti, formulárové zmluvy a obchodné podmienky, medzinárodné vykladacie pravidlá (INCOTERMS), zásady medzinárodných obchodných zmlúv (UNIDROIT, PECL) 4. METÓDY REGULÁCIE PRÁVNYCH VZŤAHOV S CUDZÍM PRVKOM V MEDZINÁRODNOM OBCHODE priama a kolízna metóda, kolízna norma, funkcia kolíznej normy, štruktúra kolíznej normy, delenie kolíznych noriem regulácia právnych vzťahov s cudzím prvkom 5. SUBJEKTY PRÁVA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE Štáty – subjekt MPV, regulátor, obchodník Medzinárodné organizácie Fyzické osoby Právnické osoby Spôsobilosť, kolízne normy týkajúce sa spôsobilosti, viacnásobného štátneho občianstva FO, štátna príslušnosť právnických osôb 6. VECNÉ PRÁVA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE Vlastnícke právo, držba, vecné práva k cudzím veciam (záložné právo, zádržné právo, vecné bremená) Vznik a zánik vecných práv Kolízne otázky týkajúce sa vecných práv, vecný štatút 7. ZÁVÄZKY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE I. Prvky záväzkových právnych vzťahov Druhy záväzkov Vznik a zánik záväzkov Právne úkony, náležitosti platnosti právnych úkonov Zmluvy, náležitosti zmlúv (obsahové – podstatné pravidelné náhodné; formálne) Kolízne otázky týkajúce sa záväzkov, záväzkový štatút 8. ZÁVÄZKY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE II. - MEDZINÁRODNÁ KÚPNA ZMLUVA Dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) Povinnosti predávajúceho a kupujúceho podľa CISG Nároky pri porušení zmluvy podstatným a nepodstatným spôsobom MEDZINÁRODNÁ ZMLUVA O DIELO 9. ZÁVÄZKY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE III.- OBSTRARÁVATEĽSKÉ ZMLUVY MANDÁTNA a PRÍKAZNÁ ZMLUVA, KOMISIONÁRSKA ZMLUVA, ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ, SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA, ZASIELATEĽSKÁ ZMLUVA Ďalšie druhy zmlúv 10. ZÁVÄZKY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE IV. - PREPRAVNÉ ZMLUVY ZMLUVA O PREPRAVE VECI, Medzinárodná železničná preprava (COTIF – CIV, CIM), medzinárodná cestná preprava (CMR), medzinárodná letecká preprava (Montrealský dohovor), medzinárodná námorná preprava , medzinárodná vnútrozemská vodná preprava (CMNI) ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU, ZMLUVA O PREVÁDZKE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU Mimozmluvné záväzky 11. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE Medzinárodnoprávna úprava práv duševného vlastníctva Európska úprava práv duševného vlastníctva Hmotnoprávna úprava práv duševného vlastníctva v právnom poriadku jednotlivých štátov Kolízna úprava práv duševného vlastníctva 12. RIEŠENIE SPOROV V MEDZINÁRODNOM OBCHODE Súdne riešenie sporov Rozhodcovské konanie Mediácia 13. MEDZINÁRODNÉ PRÁVO PROCESNÉ Právomoc súdov – všeobecná – všeobecné pravidlo, výlučná všeobecná právomoc; osobitná – alternatívna, výlučná osobitná právomoc Prekážka začatej veci – litispendencia Uznanie a výkon rozsudkov súdov iných členských štátov

Podmienky na absolvovanie predmetu

20% priebežná kontrola štúdia na hodinách (aktívna účasť, kontrolné otázky, úlohy na samostatnú prácu, priebežný test), 20% záverečná písomka, 60% ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach 22 h, účasť na seminároch 22h, príprava na semináre 12 h, príprava na záverečnú písomku 24 h, príprava na skúšku 50 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022