Svetová politika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným výsledkom vzdelávania predmetu „Svetová politika“ na treťom stupni štúdia je precizovanie a analýza znalostí so zabezpečením rozsiahlych prierezových vedomostí z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré PhD. študentovi budú slúžiť ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja, formulovanie riešení ekonomických a politických problémov a generovanie nových vedeckých poznatkov v rámci medzinárodných ekonomických vzťahov. Po absolvovaní predmetu sa budú PhD. študenti orientovať v osobitostiach historického vývoja, súčasného stavu a prognóz ďalšieho vývoja jednotlivých regiónov svetovej politiky a kriticky zhodnotiť a vyhodnotiť váhu jednotlivých regiónov v súčasnej svetovej politiky a načrtnúť alternatívy vývoja globálnej politiky.
Vedomosti a porozumenie:
• získanie poznatkov o politických súvislostiach formovania rozvoja vývojových trendov medzinárodných ekonomických vzťahov
• pochopenie príčin konkrétnych vývojových tendencií najvýznamnejších regiónov,
• pochopenie a kritická analýza mocenského postavenia jednotlivých aktérov,
• pochopenie realizácie predikcie scenárov vývoja postavenia jednotlivých regiónov.
Kompetencie:
• schopnosť vyhľadávať a analyzovať informácie z rôznych vedeckých a iných odborných a špecializovaných zdrojov, k problematike najvýznamnejších svetových regiónov,
• schopnosť realizovať výskum na primeranej úrovni kvalifikačnej práce,
• schopnosť navrhnúť a realizovať konkrétny výskumný projekt.
Zručnosti:
• koncipovať návrhy a zdôvodnenia analýz a dát a výskumných metód pre konkrétne projekty,
• formulácia vedeckých záverov založených na chápaní a predikovaní širších súvislostí.

Stručná osnova predmetu

Historické osobitosti formovania jednotlivých regiónov svetovej politiky. Zmena geopolitického postavenia svetových regiónov v historickej perspektíve. EÚ ako globálny hráč. Geopolitický význam EÚ. Postavenie národných štátov. Nárast populizmu a extrémizmu v Európe. USA a alternatívy postavenia USA vo svetovej politike. Štiepne línie americkej spoločnosti. Súčasná anglosaská geopolitika. Ruská federácia a jej miesto v európskej a svetovej politike. Alternatívy vývoja postavenia Ruskej federácie vo svetovej politike. Súčasná ruská geopolitika. ČĽR a jej miesto v regióne juhovýchodnej Ázie a vo svetovej politike. Alternatívy vývoja postavenia ČLR vo svetovej politike. Geopolitický význam východnej a juhovýchodnej Ázie a Indie. Osobitné postavenie Blízkeho, Stredného východu a Turecka. Geopolitický a geostrategický význam Blízkeho východu, Stredného východu a Turecka . Afrika a jej miesto vo svetovej postavenie. Vplyv globálnych aktérov na postavenie Afriky. Geopolitický význam Afriky. Kooperatívne a konkurenčné záujmy veľmocí v Afrike. Špecifické postavenie Latinskej Ameriky. Demokracia a demokratizačné vlny v Latinskej Ameriky. Geopolitický význam Latinskej Ameriky. Kooperatívne a konkurenčné vzťahy krajín Latinskej Ameriky.

Odporúčaná literatúra

NYE, J. S. – KEOHANE, R. O.: Transnational Relations and World Politics. Harvard University
Press, 2014. 464 s. s. 329 – 349.
KAPLAN, M. A.: System and Process in International Politics. ECPR Press, 2005. s. 34 – 86. 258
s.
McDERMOTT, R.: Political Psychology in International Relations. s. 215 – 238. 320 s. ISBN
978-0472067015.
WALLERSTEIN, I.: The Decline of American Power. The New Press; Edition Unstated, 2003.
Kapitoly 2, 3, s. 31 – 68. 324 s.
FRIEDEN, J. A., LAKE, D. A.: World Politics: Interests, Interactions, Institutions. W. W. Norton & Company, New York, 2021.
HEYWOOD, A.: Global Politics. Springer, New York, 2016.
HUNTINGTON, S. P. 1997. The Clash of Civilisations. Remaking of World Order. Touchstone, New York, 1997.
MARSHALL, T. 2016. Prisoners of Geography: Ten Maps That Explain Everything About the World (Politics of Place). Scribner Book Company, New York. 320 s.
SHORT, J. 2021. Geopolitics: Making Sense of a Changing World. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 386 s.

Sylabus predmetu

1. Historické osobitosti formovania jednotlivých regiónov svetovej politiky. Zmena geopolitického postavenia svetových regiónov v historickej perspektíve. 2. EÚ ako globálny hráč. Geopolitický význam EÚ. Postavenie národných štátov. Nárast populizmu a extrémizmu v Európe. 3. USA a alternatívy postavenia USA vo svetovej politike. Štiepne línie americkej spoločnosti. Súčasná anglosaská geopolitika. 4. Ruská federácia a jej miesto v európskej a svetovej politike. Alternatívy vývoja postavenia Ruskej federácie vo svetovej politike. Súčasná ruská geopolitika. 5. ČĽR a jej miesto v regióne juhovýchodnej Ázie a vo svetovej politike. Alternatívy vývoja postavenia ČLR vo svetovej politike. Geopolitický význam východnej a juhovýchodnej Ázie a Indie. 6. Osobitné postavenie Blízkeho, Stredného východu a Turecka. Geopolitický a geostrategický význam Blízkeho východu, Stredného východu a Turecka . 7. Afrika a jej miesto vo svetovej postavenie. Vplyv globálnych aktérov na postavenie Afriky. Geopolitický význam Afriky. Kooperatívne a konkurenčné záujmy veľmocí v Afrike. 8. Špecifické postavenie Latinskej Ameriky. Demokracia a demokratizačné vlny v Latinskej Ameriky. Geopolitický význam Latinskej Ameriky. Kooperatívne a konkurenčné vzťahy krajín Latinskej Ameriky.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečné hodnotenie je založené na vypracovaní projektového zámeru (40%) a záverečnej práce (60 %).

Pracovné zaťaženie študenta

260 hodín (10 ETCSx26 hodín)
Účasť na konzultáciách: 16 hodín
Príprava na konzultácie: 26 hodín
Spracovanie zadania: 108 hodín
Spracovanie záverečnej štúdie: 108 hodín
Konzultácie k záverečnej štúdii: 2 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022