Politológia (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je porozumieť základnej politologickej terminológii, kategóriám, vybaviť študenta základným z teoretickým aparátom z politických vied a zabezpečiť tak predpoklady pre zvládnutie ďalších predmetov študijného programu, ktoré majú prienik s problematikou politických systémov, medzinárodných organizácií a medzinárodných politických vzťahov. Obsah predmetu tak predstavuje súbor poznatkov spoločenskovedného základu, ktorý je nevyhnutný pre študenta medzinárodných ekonomických vzťahov.
Vedomosti: študent si osvojí poznatky z oblasti historiografie filozofie so špecifickým dôrazom na západnú tradíciu politického myslenia a jej dialóg s filozofickými paradigmami východných kultúr (arabské a čínske sociálne myslenie), oboznámi sa s problematikou politických systémov a režimov, s fungovaním štátu, politických inštitúcií, občianskej spoločnosti, naučí sa rozpoznávať a analyzovať hlavné politické ideológie a ideologické prúdy.
Kompetencie: študent nadobudne schopnosť využiť nadobudnutý teoretický aparát na odborné a kritické hodnotenie politických procesov v domácej i medzinárodnej politike, schopnosť identifikovať základné atribúty politických systémov a ich prvkov, pochopí fungovanie štátu a jeho zložiek, vrátane interakcie štátu s ekonomickou sférou, porozumie dynamike politických strán, straníckych systémov a zákonitostiam plynúcich z rozdielnych volebných systémov.
Zručnosti: študent bude vedieť charakterizovať základné formy vlád, politické režimy, stranícke a volebné systémy, orientovať sa v domácich i zahraničných politických reáliách, dokáže vysvetliť úlohu a postavenie štátu v prostredí ovplyvnenom globalizačnými a integračnými procesmi, bude vedieť identifikovať politickú dimenziu súčasných výziev demokratických spoločností, dokáže analyzovať politické procesy v rôznych súvislostiach, bude pripravený absorbovať komplexnejšie poznatky a súvislosti v rámci špecializovaných predmetov majúcich prienik s problematikou politického systému a medzinárodných vzťahov.

Stručná osnova predmetu

Politológia ako spoločenská veda. Politika a politická moc. Vzťah politiky a ekonomiky. Politický systém. Politické režimy. Štát a jeho miesto v politickom systéme. Vertikálna deľba moci.
Klasické politické ideológie. Odvodené politické ideológie. Teória konfliktných línií. Politické strany.
Voľby a volebné systémy. Problematika života v demokratickej spoločnosti.

Odporúčaná literatúra

GOODIN, R. (ed.): The Oxford Handbook of Political Science. Oxford University Press, 2011.
HEYWOOD, A.: Political Theory: An Introduction. 4th Edition. Macmillan International Higher Education, 2015.
MORLINO, L., BERG-SCHLOSSER, D., BADIE, B.: Political Science: A Global Perspective First Edition. SAGE Publications, 2017.
HEYWOOD, A.: Political Ideologies: An Introduction, 7th Edition. Bloomsbury Publishing, 2021.
KELLSTEDT, P. M. WHITTEN, G. D.: The Fundamentals Of Political Science Research. 3rd Edition. Cambridge University Press, 2018.
BALL, T. – BELLAMY, R. (eds.): The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
SARTORI, G.: Parties and Party systems. A Framework for Analysis. ECPR Press, 2005.
LIJPHART, A.: Comparative Politics and the Comparative Method. The American Political Science Review, Vol. 65, No. 3, 1971, 682-693.
LIPSET, S. M., ROKKAN, S., WALLERSTEIN, I.: Party systems and voter alignments: cross-national perspectives. Free Press, 1967.

Sylabus predmetu

1. Politológia ako spoločenská veda: metodológia spoločenských vied, metódy výskumu v spoločenských vedách, historický vývoj a vznik politickej vedy, predmet jej výskumu, diskusie o politológii ako vednej disciplíne, základná terminológia 2. Politika a politická moc: pojem politika a vnímanie politiky, zakladatelia európskej tradície sociálneho myslenia, zakladatelia čínskej a arabskej filozofickej tradície, charakteristika pojmu politickej moci a spôsoby jej realizácie, legalita, legitimita, morálka a politika, problematika politickej moci v demokratickom politickom systéme, panoptizmus, biomoc a biopolitika 3. Vzťah politiky a ekonomiky: ekonomické nátlakové skupiny, ekonomické funkcie štátu, hospodárska politika a jej nástroje, modely hospodárskej politiky, kapitalistická a socialistická ekonomika, trhové hospodárstvo a zmiešaná ekonomika 4. Politický systém: definovanie pojmu politický systém, funkcie politických systémov, formy vlády, typológia politických systémov podľa hlavy štátu (monarchie, republiky), idealizmus a realizmus v základoch európskej praktickej filozofie 5. Politické režimy: charakteristika demokratických a nedemokratických režimov (diktatúra, autoritatívny režim), konsociačný a westminsterský model 6. Štát a jeho miesto v politickom systéme: história, genéza, funkcie štátu, znaky štátu (štátna moc, štátny mechanizmus, teritorialita, štátne občianstvo, suverenita), základy filozofie práva a filozofia kontraktualizmu, otázka deľby moci v štáte 7. Vertikálna deľba moci: štátna správa a územná samospráva (miestna a regionálna), klasifikácia štátov podľa administratívneho členenia (unitárny štát – centralizácia, decentralizácia, autonómia; zložený štát – federácia; zväzy štátov – konfederácia, reálna, personálna únia) 8. Klasické politické ideológie: rola ideológií v politike, konzervativizmus, socializmus, liberalizmus 9. Odvodené politické ideológie: anarchizmus, nacionalizmus, fašizmus, nové ideológie (feminizmus, environmentalizmus, multikulturalizmus, náboženský fundamentalizmus) 10. Teória konfliktných línií: klasické cleavages, nové konfliktné línie, politické spektrum – problematika priestorovej metafory pravice a ľavice 11. Politické strany: funkcie politických strán, historická genéza, historické typy strán (kádrová, masová, catch-all, kartelová, mediálna strana), typológie a rodiny politických strán, hnutia a nátlakové skupiny, stranícke systémy (bipartizmus, multipartizus) 12. Voľby a volebné systémy: voľby a ich základné funkcie, väčšinový volebný systém, systém pomerného zastúpenia, kombinované systémy, volebná legislatíva Slovenskej republiky, volebné zákony (Duvergerove, Sartoriho zákony) 13. Problematika života v demokratickej spoločnosti: totalitarizmus, univerzálne ľudské práva a problém otvorenej spoločnosti, stabilita demokratických režimov, stret kultúr, demokratické hodnoty a identita, občianska participácia, politický extrémizmus, sloboda slova a internet, nové (sociálne) médiá a ich politická dimenzia

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na cvičeniach
Ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

208 hodín, z toho účasť na prednáškach 52 h, účasť na cvičeniach 52 h, príprava na cvičenia 26 h, príprava na skúšku 78 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022